Skip to main content

Full text of "Chronicle of Edessa (ed. Assemani)"

See other formats


De scriptoribus Syris orthodoxis Chronicon Edessenum . 
CAPUT IX. 387 Chronicon Edcjfcnum , CbroniciEdef- 
fejii Am'ior Or- 
thodoxuc , Hq. 
runic videtwr 
circa inniirrij 
Cbrifli j jo. 
V i s fuerit Ch ro- 
il ici Edefleni Au- 
ftor, & qua sta- 
te Homeric , nobis 
baftenus uicom- 
perturocft, ItJud 
tamen facis con- 
, cum GiUhurJicamFidem coluiP- 
ft , turn quia quatuor facras Syno- 
dus fcfe admittere dcclarat ad an- 
num Gracorum 8 j 3, turn eiiam quia 
impugnarores CoucittiEphefnii, am 
Chalccdonenfis diierte rejick , Or- 
thodoxos Viros impense commen- 
dans: quod Catholicorumerat illius 
temporis,quo jp(e vixic,ccrnfljmum 
indicium . Vixilfe autem viderur cir- 
ca annum Chrifti550. quum Hifto- 
riam fuam ufque ad annum 540. pro- 
duxerit , ut mox patebit : Quam 
quidem ipfum ex Archivo EccJefix 
EdcfflenardefcripfiiTc, oftenditur ex 
initio y ex progrelTu , & ex fine cjuf- 
dem. Nam initio quidem hujus Hi- 
fioriz detcribit aqua rum eluvioncm 
qua: Edeflam obruit Tub Severe Im- 
peratorc , & Abgaro Rcge , fecuu- 
dum Acta" per "Notaries olim exce- 
pu, & in Archivo publico conferva- 
ra Jtauflenosinfuum locum conjeci- 
mus» Deinde totus fere eft Auftor 
in recenfenda Epifcoporum HdcfTe-r 
norum fcrie , corumquc rebus geftis 
defcribendis . Ibi demum fincm fcri- 
bendi fecit , ubi Paftores Jacobite 
1 1. Ecckliam illam invadcrc cccperunt • 
Cr«;cor»m E- Epocha autem , qua utitur,Grif- 

r u* VhHrtii- tmm cfi * T iam & SsftMidwum , 
natn vulgarem ^ eu Syfo-Macedsnum appellant. Earn 
■nnit trecen- verti Cliri (liana JEra annts tretenth 
iiiiiinJpcim «k f U y Stm priorcm elfe , ex communi 
jntcccdit. tddlcnorum icmcmia. affiiinat. At ft Indiftiones , quas aliquando indi- 
car , diefque mentis , atque hebdo- 
mads , quos frequenter detlgnat , 
infpictamus t planum fit , annos pra- 
diftosdici quidem (recentet nmicm* 
fed eflb tmmtet tmSeam atque adco 
ChrilU nativicatem juxta ejus ineu- 
tcm in annum Gracoruin trecenre- 
fimumundecimum, nontrecentcfi- 
inum nonum revera itxeidifie , Id !i- 
quidoapparetexiis, quxde terrs- 
motuAntiochis, deque S. Simco- 
nisStylitscobitu fcribit: Hunccnim 
affentinccelumeveftum fuirTe anna 
Gricerttt* fjum*. Septcmbrit ,ft- 
ria quarts , qua: refpondent anns 
vulgsri C&rljli 46a ncm 462, Tern- 
morum autem Antiochise contigiffc 
refert anno Grttorum 8 $7. die 20. 
Mali , firk fexia , niniirum anno 
Cirijii j 2<5.quo dies Mali vigeftmus 
nonusinftriamfextam incidic, non 
anno j2S.quodiesilIcmfextam fe- 
riam competerc nequit . Denique 
anno Grarcorum S50. Indiclionemft- 
cundam iliigat,qua: tamen anns Chri- 
ft't 539. non anno 541. refpoudet. 
Atque aded Chriftiinam vufgarcm 
Epochaniexejus meiuc, neceffceft, 
poftcriorem eife JEra Grarcorum an- 
nh tretentu twdccw , non (recent is 
novem . 

Initiumducitab inftitutione Re- tIL 
gni EdefTeni, quam ipfi ad annum * n ' t ' ljm Cliro- 
GrKpnim .So. confignat; Definit %^™Z 
verO m annum Clinfti 54a quobel- Finis vero is 
lum Perficum Juftinianum inter Si. ■ nn -8jt. 
Chofroem exarfit: quamvisordinem 
temporis nonnuuquam negligit , aut 
perverdt : quod tamen amanuenfi 
potiis , quam Auftori tribuendum 
exiftimo . Quarc in eo publicando 
resgeftasin pnmisfuo loco &ordini 
reftituam: annorationes autem non- 
nullas, qui ipfo, aut afiis Hiftori- 
cis lucem afTerre videntur » 111 mar- 
giticadjiciam. Tom. I. Ccc ji Com- ■II 

Mil 388 BlBLIOTHECA ORIENTALS. 

Compcndiaria rerum gcfiarum Hijloria. 

m,,,,^. I Ana© center.™ > ofh>geG : c ^ onlcen ^ 

^» &*.;», —-law* 'ko *^*^ mo ccEperunE Reges rcgnarc fcdel- ^fl-enum. 

II. An- *J*J» N O T A, t jtimt 180. Nimirum Grsecorum » Se- 
leucidamm , feu Syro-Macedonum : qui in 
an mi m a nte vnltarem Chrifti E potb am t n- 
ttfimunt vigejimwn rtmum iuridit, ex diftu in- 
tra num. 1. Regnabai tunc Syris Jtmtrlriu 
Sidt Iff ,&. Parthis Vbtttm , dc quibiu vide 
Jullmum lib. J& cap. .0. & jo.cap. 1. J°ie- 
phum iituj. MpJ«- EurebiiiminChromeo, 
& Orofiiun Jib,j. cap, 10, Septem roll annw 
ininum Regni Edefleni eonfignar Dionyuu* 
pairiarcha in Cbronico , nimirum anno 
AbrahieiSfio qui ChritlianimEpocham ex 
ejufdem menM amecedil annit ij6. ejufque 
£nem turn anno vulgari Cbnfti 117- t«- 

jungit. Sicenimi'cribitfoLJS. I— », »** 

t t r *t» » Aitpifti * Ofarij noitwn cum iniperio 
Proconfiilari , ac Tribunitt* Poteuate fum- 
rfmt ^**rffi* 1880. regmrttwi &*$* H* 
primus Orrboes Hrvi* fiSm: rtgntvit «'(» 

nttneuptta tjt , htbtMum fttit i{t£m<» kd(j- 

ie 149. Et in&i loqueni de rebus &efli» anno 

Abrah* 113 J- feUfl. f * P*" " ■* ' — ''" 1 1 +1 t, If ■" 

\3 iu-i Hlr rtimn Jt,C£*fMii> Eittjftntrutt eejfsvil , ?m#J 
-J9ff jj tttttm ^umqwiimit Ambus duravnut. 
^tb inr -uf ^ frm/ffn; AWMpf J^fflUflii yi^J'fif 
f urrw ti ; Ncmpe all anno J. Kciiupabali , qui 
mxta Dionyfium in annum Abrah* iijj- 
Chrini 11 7. Olympiads 140. comprtit . Vide 
Patnim adarinumChriflillS. num, 10. ub> 
«» ciurdim Htliogabuli KutnllVniiii per V** 
Ukuxtfan editiJ , &«D lon e lib.7*- W 9»7- 
dcducii, bunt Imperaiorempwanteteffum 
v«l abana<ni7- quo Eutjfebianus monitiw 
fuiiTe dicitur ab oraculo Dei Heiiogabali , jit 
Imperatocem nominiret putatum Ca rata! Is 
filium, fupputan' volulife . Oionyfii talcu- 
lum coraprDbat Dio , qui lib, 77- FB,-. 8 "" 
hae de Anionino Cifacalla HelJO|abaii de- 
ceflbre feribic : ii«um ad ipfitm towqttam ed 
entiotm ^tugsrtu Htx Qfrmtinertuu ttt# ( 
ti Mm frtifi , cvmptebtnfHmqtit eexjttit in 
•vista!*, C? Qftbointn A«f dejiiSvtem cepit , 
Quo tempore, tnquit Tillemontiut torn. S. 
pig! 1S0. Regno Edrffcnorum finii impofi- 
tus ; nimirum ineuiue anno Chrifti 117. qui 
fuii pofiremtii CanealJat , & primus Helio- 
«bali annuf . Atque hue reipejeifie videtur 
Euftbiui , dum ex Africani Cbronico iiu> 
datum Ab^arum lub Macrino collocat : qui* 
itilicet pr*diftui iniiui icqiie id Caracal- 
law, atqucMacrinura eju* ruccefldrem per- 
linebat , Non negivtrim tamen , qisoldam 
polteatxKili'I* Abgarot , qui Edell* regn*. 
rint , ut liquet ex eorum mimmis, qui fuper. 
funti quorum unura I'ubCordiano proftrc 
Scallger ad annum circUcr 1*0. euraque in 
celebcrrirno Magni Ducii Hetruri* Mufseo 
eitilare , me nuper admonuit CJ. Vir Seba- 
Jlianu* deBIanets; Qii]deiiim vcro propinf 
til , quim 111 Helio^atialiii , vtl A leader 
MimmNi qui e Syria oriundi mm .aui 
laitem Gordianu* jimior » qui bello iti Mefo- 
potamia adveiiUiParthot leliciicr conleflo, 
ibidem fraude Phitippj Pnfe^i Prsetono 
inieifeftujert, ReiiesEdein; , Romanij iri- 
butarioi i rellitnerint f At quum eorum fe- 
riem Dioayfiui in Cbronico n e g!e*eric j 
certedefiniri non pofle exiflimo t quo tem- 
pore, quo' ve Imperatore Reg,num illiid cOn- 
ciderit I raaximc quia ab anno Akxandri 
Msmniasi quirioj <juo Artaxerfci Artib*- 
no Parthorum Rege ttiblato Perfiewm Re- 
iniiminllaiiravit, ui'que ad Aureliani tem- 
rota 1 Mefopotamiam nunc Perfi > nunc 
Romani tenucrunt . Qiiarc in deicribend* 
ad calcem hujus Crironjei RcEiim EJefTeno- 
r»m ferie , ibi iinem ei Regno imponim , ubi 
Dionyfiui itlud del'iillfe Icripfit , iiimitum an- 
tio Abraha- J3JJ, Chrtlli 117. 


Chronicon Edessenum. 389 1 ^ ■ fco ^.tLt*a ^-Zpo 4u*i 

. imo ^ooi^oo-^/ J009 jtSao/ 

si 

t 

UOh.0 ^_&JVO /litti — =,»/ a\l*- ijpn.rni\ ■ar? » ^ n o t ^:. 

1 i<4>n» ii5S, It trat , ex roente EdefTc- 
norum,anieNativitatemChrJr!i annus qua- 
drJfitnoms tertiui, ex diclij I'upri num. j, 
Initium inifn duck i rttcc Julji Citfarii , 
qua; in diem 15. Mart ii incidit ; arquc jdro 
Nativitas Chrjfli , juxta Syros Scripcorcs, 
in annum AiigiilH 44. conftrtur : qua- etiam 
iii it Ecdrfia* Occidental opinio , Vide Pa- 
gjum in Apparatu num. 137. 

1 *4n!tc jog. Idem de anno Natalis Chri- 
fli affirmat Gregoriiis Barhebraeui in Hor- 
reo mylterioruni in Tabula Chronologic a , 
quarn Exposition! Evangeiioruro przmlltit , 
& alibi pi Him . Atquc fixe fuit communis 
Syrorum fementia, quorum taction annum 
trtcentejimiint natium refpoiidere anno tre- 
cemefimo undecimo, notaviniiis fupri nu- 
nicro J. 

} <Abgarni , Hie fait decimut nonus 
Ed rife Rex , de quo in Ira. 

4 Mercian. Divcrfa hujiis hserefco; "li- 
tia JivltG Auclorci conllituunt . S- Cypria- 
nm Epillola adpomptjurn iffimiarc vidrtur, 
fub Hygiiro Papa Mircioncm lixrcHm fuam 
propalarfe : ^frrfunt queouc ( ait ) Marries 
tic Varna tmttjijjel , ciyuj Mitgifitr Ctrdan fitb 
Hjgma tunc Epifiapa , qui m "Urbt nonm fail t 
Hgtmnn Venn , quint Martha fiquutus 'aiditit 
ad crimen ituginenlii , impudent tits c^ttrii iy> 
abrupt iiti in Benin Tdiirrn treatartm bUfpht- 
umreintiiiuii . S. Epipiuniuj barrel 41 pod 
Hrgini obiium id tad urn refect: Qiimhim- 
que (iiiijuii) Marriott nffequutu/ nenqjii ab 
ipft (hoc eft, iParre Epil'capo) perblandi- 
tms qnot ptitiiat , tian fftfm tnuharum ludi' 
intuit , al> urbefiut aufugii , {j» vtmi J|muiii , 
ijj:uid ineriMtJ tflit Hjginuj Epijcepus tyema- 
.'.''(' iyr. Scd& Jutt ubituni S. Hyglnj, anno 
CbridiijS. Matcionem liirefim liumJiilc- 
minare crtpld'e, p*t*r Chronici EJcfleni 
irllimoniiim, ollcildiuir tx S.Jullino M*t- 

tf r* , qui in priori fitl Apologia circi an- 
num Ctiridi ijq. Icripia , Marcioaii men- II. AnnoducenKfimo ' lcxage- l 
ftmo fexio imperavit Auguftus C£~ 
far. 

III. Anno trccentcfimo a nono * 
Dominus nofter tiitus eft , 

IV. Anno quadringeiirefimo 
acdificavit fibi Abgarus I Rex Mau- 3 
folxum . 

V. Aiwo quad ringentcfi mo qua- 
il ragefimo nono Marcion * ab Ec- * 
cleih Catholica defeeir . 

VI. Aiinoquadringctucnmo It- 
xagcfimoquinro, die UJidccimaJu- 

lii lumseJtBardefancs 5 . c 

VILLu- 

tionem diuobiii in locis Tacit. Prsererej Phi- 

JaU nus lib, dc harrcnblUcap,46.J«ibit,Mar- 
cionem prim 6 in Aliacrrofes tfocui/Te, ibi- 
ijitc J Jojunii Dii(-ipiii[s tonviftum 1 Rcinim 
venirle . Jam itaque ante itiumRomam ad- 
vrnium, harcJira iti Aiia protnuJgaverit , 
idque nibHadrianoImpcratore, itHygino 
Papa, ut recte oblervat Petavim in Ani- 
madvcrficnibui ad Epiphan. tiaereH 4S. ihia- 
rt Martian ( he verbis Pagii eondudiun li 
annum 144, num, 3.) primitm in Syria ne/«- 
jium fuam dtgma pntdtcavit , ( pafiqmnt fiili- 
trl ebtitcefium i QttH Eccitjia puljhfxijfet , ) 
irf^se Haiiriaiii) imptrunte , vtl faittm ^inte- 
rim "Pii initio : ocpafiti. Putnam vc/tit peji Hj~ 
gini Tttpm nurttm , uti quum "Pttth'tri^ qui 
Ectlefam fttWrnnbitat , nihil irmvoart <Mi»if- 
fent j tc at Ecclejias qiudtm aditum impetiajfet 
Martien, in Tentum rettist , ^ majorts trahtns 
tpuiiui 1 vcbtmtntiui in tefdem Hies trrerti 
capit mtumbtrt . Errata ejuliicm in Sacri* 
Scriptnm live per 4ffditionem, five per Jc- 
iraciioncm ri'ccnict ic refelJit S, Epiphatttuf 
Joe. citat. quo etiam rcipiciunt Hynini 
S, Ephrzmi a pag. 1 ig. ubi tvangelicain ve- 
ricatem Uteril Alphabcti coenparat, quibut 
ncc addi 1 necdetrahi qiudqiiatn licet . 

j Bardefaiitf . AbfaroMaani filio fami- 
Jiaris ("nit, telle S Epiphitiio ba-reOjfi.eunv- 
•juc impuJit, ut lege lata Unciret , neqiiu 
in poilcrum leipfiini cviraret , ut Icribit Eu- 
febios lib, j. die Pnep. cap. 10. Duravit paii 
illiut (bacefi, ^tbgtri Ugh ) ebitum u/jne <td 
tempera *4mtmni C*frtris , nan "Pi/ appetlati , 
ftdVeri, inquie idem Epiphlniui loc.cit.qu* 
tamcn verba neque cum Dignyfio Paenar- 
cba, neque cumChronico noilro Edefleno 
co»ajre.re poffunt , fi obitui Bardeianii ("ub 
Afttonino Vero , hoc ell , M. Aurcho fap* 
rat ore colJocctur. Nam hie Imperator, Ter- 
tulliano ac Dion* [fllibiu, ivivis exceMic 
die 17. Martii anno ChriJlj jSo. juxta Pa- 
f.iiini num. i At EdefTeni Chronici iioilra 
Auciur refert Bardelincm anno Cirarro- 
rum 4<S^- hoc ell, Chti&i tj^, natum (tiKfe . 

Si II 390 BlBLlOTHECA OrIEKTALIS. itna --* ^or< wMatS 

|»j»£t&Zo f| ^- - — sal *J*i. 

^k >»« f«% £ — ^ JAW 

• I - ,* ii-ji » » * j* * 

loo, *oiTj» : J£kio ^y\^o Jj~ Si Igitur fub M Aurelio in vlvis efle d*fiit » 
euro obiifle needle eft ante annum Chri- 
fli iSo. nimirum axicquara vlgefimura iex- 
tum Ktaiil unnura imp [tret : q.uod v:x pro- 
babite videtiir , qimm «m brevii B^td^tjni* 
auaitor ■cwnti* ejuigcflii, quit apudHi- 
ftori* Ecdefiafticae Striptore* rcfenintur, 
naudquaqiiiiin fufliciii. Quare vitira cjui 
jiofl uiiii tc in M. Aurelit, fa Item ufque id an- 
imm Chrijli too. producentiaiti eiic e.iillimo, 
De c;ui fcriptii Je£e Eufebium hilK Eccfc f, 
h[i.4.( ap. ;o, Sozomcnum lib.;, cap i6\ Thea- 
lioj-etum lib. 4 can. *o. D. Hie ronjTnnm in 
Catalo^o c *p. 33. « Giiliehimm Cive torn. I . 
hill, liier. pag.n. 

I LuClUI . I lac adftOUtio conjunft 1 frit 
in. C 1 1 n>n mi cmiuiinoG raccornm 449. Not 
cant itio loco rcflititinnii , nentpe aJ an- 
num 476. Cliriili j 65. in qurm qiiiniu* Lucii 
Vcri annus inciJif. Porro hac Chronic i no- 
firi auftoriute dirimitur coutroverfia , quae 
de Parthico Lucii triumpho apud Eruiiitos 
jjgicitur. Ciflio-orus & Hermannuj Con.- 
trafl in it) Chronicit virtoriam Partbkam_. 
cum amm quarto Lucii ; iriumphum vttA 
in Urbe cdcbriium cum anno cjiifiicm q 11 in- 
to illifint . Mtttiobarljiii nirunnque tritiin- 
jilunn anno uno poll colkxat: flccnim ait 
ad annum Chrjrti 166. I.n.m L. Vitus td 
Enphr*ttm iitriut prfjitijiitut , uii ret eomrti 
Bat jrf'W prcj/Kri &ejr# ; bine Jmptrmttr IK 
Turn anno 1*7. LucjI 7. fcribil : L. yerxspefl 
imimjuoimuin i^mam rtWrfii j r«i» JU- »4if- 
tf/w AtTerthis triumphal . Cnjns opintouein 
lunki iwi'i; vidctur ' J.L>n>!:.i: in Chronico VII. Lucius' autcm Csfaruni- 
Cum fratre Partbos Ramanis fubegit 
anno Imperii fui quimo . Jiaw 


VIII. Anno quingentefimo * ter- 
tio Uccimo, imperante Severo , Tub 
Abgaro filioMaani rege, menfcKo- 
vembri , fons qui ex niajori. Abgaii 
Magni Palatio erumpit , juxta mo- 
jem exundavit latiflitna in onirics 
panes alluvione,ade6 mat na,porti- 
cus,& .Sdcs Regias invaderci . Qua- 
re pcrtcrritus Abgarus Rex Domi- 
nus noftcrjin pliuitiem montis Pala- 
tio imminencem profiigit, ubi Re- 
giorumOpificum ofrlcinaivifuiuur. 
liitcrcadumdc cohibenda aquarum 
alluvionc confnlitur t nofle mtcm- 
pcfla ruit imbrium vis immenfa :qut- 
busauctnsmirumin modum qui al- 
Inir nrbcm ikivius Daifan , die & 
menft: noiifuo, fuis & aJienis aquis 
cacaraftas la jus laminis coiueftas 

Ictif- iitvctbii: -— ^o K*> ^»^*1 *a*t *J-*3« 

t t_Jt.ti.ft _1» jLU^a Ja-iaJi U*£«J>1 Jai.*> 

» * • * \"- ^. J- „£)«# earum [ hoc f (f , M. Atirelii & L. V?ii) 
oniric Folo^ffus TtTtticrum fax plurimaj tx 
ftgmajtorum ditient civitetti depupultitu tU , 
ui'tits vrri ttrundtm fexra Vttrtbei Lucius de- 
htSltit ,fiibtfitqae . At ex Chronico noltro 
liquet , id ficiiim anno Lucii qtlinto , non_j 
feito s nimirum anno Chrillt 16^. non i6<5. 
in doAc Pacini ad annum 166. i num. j. 
OionyHum vero , licet Panbictin vifloriam 
ad annum Lucii fexmm confignivrric , k 
Chronico tinwn Edtifeno miiiinit dillVntirc, 
patel ex iisj qn* dc initio imperii Lucii prsu- 
mtlcrat ; cum nempo irapcrarc cwpific anno 
A-rahx 11 77. Huic enim fi alios Itx anno* 
•dilas t habebi* annum li8j. uucm anno 
Chciiii i*f . reipqiidccc, ex cjufdem Dton^fii 
ineiicc ccrcum ell . 

3 ^•i-ia-ft) -| nJ fuit Chrifti idi. Septi- 
mii Sevtti 10. & Abgari polircmi Edefleno- 
lum Regii fc Ejuldem aJluvioms meniiiuc 
iicriim Aurlor Chrunici noftti ad cakcnui > 
camque ad annum mcnLemauc prxdictoi 
conngnit . (v^.iic deccptus ell Dionyliu*) 
dum id faflum anno Abralit 1131. Chri^ 
Hi ltd. refect , nil! ibricaiHanuculi it error 
aJlinbciiJiis fit 1 qui annum Abrahse lljt. 
ym 1; iK. oliUJiitet' pofuit . Chronicon Edessenum. V* ■ * * * it wot t^Ud . e^L^„ ^ia^i 
,-io i«K. )jk\ JjoJj, «o, eft»*i* 

N O T A. 

i llMlH Ec-/f/F> f brtfiintnm . Hint 
liquet, NoHrloi urbb , & Arrhivillu, qui 
rem hujulmodi geftun nourunt cxccpc* 59i 

terifquc firmatas fruftra duftari co- 
natus , retro cogiturin vicinam pla- 
nmem , omniaquelongelateque de- 
nrcrgir , ut atquora camporum tranf- 
Jiffe viderentur in maria . Inde rur- 
sfis ab fupervememibus aquis tume- 
ftftus , conciratufquc mfurgit , fupe- 
ratifquc moembus , violeutus rapi- 
dufque in urbem devolvitur. Rex 
Abgarus ex magnaTurre , cui a Per- 
ils nomen inditum , accenfis ad hunc 
finemftma]ibus,aqua$contcmplacus, 
cxrcmpl6 rccludr adieus, atrollique 
cataraflas o&o inuri occidentals , 
qua flu men profdierat , juflit : fed 
fruftrl: confdium pnvertcnEe aqua- 
rum vi , qua; quum amiflum iter 
quirum , decuffa murorum parte , 
qua: in oocafura (blis vergit , uno im- 
pctu amplifllmum pulcherriraumque 
Domini tioAn Regis PaJadum fub- 
ruum profternuntquc . Inde qui da- 
ta via eft, perque maJrgnos tranfi- 
tus immiflk in urbem , iiobtles & ma- 
gnificas domos corripiunc, cunfla- 
que ftdificia ripis fluminis utrinquc 
impofita , ftu qua Auftrum , five 
qua Boream fpeaat , dejkium . Ea 
impellente proce!la,Templum * Ec- i 
cleriiCliriiliajiomm coucidit. Cst- 
terumduo millia hominum eaallu- 
vione oppreffi pcrierunt , quorum 

lion pauci (bmno fbpiti,aquisrepaue 
irruencibus fuflbcari funr: atque htnc 
per totam urbem pereuntium que- 
(tus, &mi{erandi ulutatUi. Rex ca 
cradecommotus, deampliaudo flu- 
mi riisalveocagkavit,edixkque, uc 
omncs urbaui opiriccs oflkinas pro- 
cui ifluminc conftruendas curarem: 
quod adhibitis Gcometris , & Archi- 
tects opportune provifum fuit,adeo 
ut aiuiquusfluviialveusquam latif- 
iimusficret, &aquarumquamcuni- 
c]ilc alluvionem caperet , Quia ta- 
rn en vide batur earatioite 4 repenti- 
nis inundaiionibus fecuritati urbrs 

hiud 

nBMttt , gtnt'tlet , non Chitflimw (uifTe . 
At Abgirum Regem, fub quo id bHum* 
*cc«an_,Chriflfinuni fuiffc , « AfrJcjno Ut- 
dittui*biu*in Chronko . 
39i BlBLlOTHECA OftlENTALltf . 

r , , w * r hiud litis coniiiUum ) quAd in Dai- 

jL^i ocioj ^a»» p ^moa* fatiura quinque & viginti torremes 

■ ' n*lK* JL f- * * < v cum fuis alienif j ue aquis undiquc 

e^^y.^^U*^**^ confluerent . Rex publico edifto 

. |'aSC» Hi Jfia-iae Zioi Ji^aa fA mandavit ,ut opifices, qui port icum 

i » » i * »• • i N. ' f »"1 J ' rip* 5 amnis im pofitam habitabant > 

J_io, I&3»# Ja^aa i^r* /J~ *» ijllcnfc oaobri ail Aprtlem appe- 

Ium/ *pV^* /oo, ^a ; /«* l&ftf tentc jam nofte in alias ides fecede- 

, r / r \ r i'» • t rem:uiquepractereiGizira:t »urbis 

^ji ^eotiai- oodi^j*~*i J*u-»a»j prafidiarii , quini agereni excubias 

ILJ V )Vo,J i<\ **V* I>bm *& P cr totam h y c[ncm » c L a rou ™ rum 

" J pane, qua flumcn urbem alluit, 

|^i_J*_j»» jfcJ»a*L=n» . U«i*i o& qui audita aquarum externarum in 

JoOM k»> Uoi*. «-i»H/ ]Si.Or*« 

■ • urbcm irrupt tone , cives admone- 
rent } addita poena negligcutibus , 
vdut regii mandati contemptoribus: 
eamque legem hoc tempore latamin 
perpetuum obtinerc jufsit. Domt- 

^ at&^JJ*:* «c 'U4« nusautem nortcrRex Abgarus Re- 
* -» u i ■•* r' "#^ giam } in quahycmirefolct, coit- 

J J y*t J '«* jaXf ;>o*j> o»~A>a ftmxtt j n Tabara , indeque defiren- 

dit ineunrc a-ftate in novum Pala- 
tum , quod ad Jcaturiginem fontis 
reficiendum curavit , Rcgtm ft- . ■ j-v^, ^<3 *W ^.ojiaJLaii foot jjfcLir. ,<i /i» * r quuta nobilitas EdeiTena , ides fibi 
*? ^^* '^Sf 1 ^ .°* !?** in vicinia Palatii excitavit cminendf- 
^J^7» )J^4^|J/^<iicu*i ^Jk^a oopi ^ovuo Mao. /*o*^io 

t si*o l-^^> oa^V* boo . }o*\my ]L*f o£z> llCi- Oa\* J-Jo o» pagorum, caJEeflurumque 
col is, vtftigaiiaadquinquciiniuni * 
condonari voluit. lt«t civiias inco- 
laruinlk-quentia .iucla, & .tJjfkiis 
coronata eil . 


}lo Uiovioo 11a ^.>a.*.» ^flVoJft^^S! vp^i>i» ^^ i-'*iii ilia* fla 
, ;*_» . laa^^ KiMil\ \*W U»o» «va loot* iu>)* Jio) ^io |j^0aA |j.'of i-i. N O T A. 

I G*V r *> • Nimiriim, «x Ctf^/ra , feu 
Infuk, quamTigrit fluviui i'*eit,Ofiundi . l IIu^^.*'Ujhi» . Eveunte Tgitur anno 
Grzcorum 517. tioc IiillniiHfimiili fiieril 
1. inillpiuiiii'ii ell : quo etUiQ annu Abgarus 
I'.i jjtumi itJjiniiit (Ucjcui in hoc Chronica 
nu.ro. IX- 1 i Chronicon Edessenum. 395 . fc^i* .bSJl/J littj. Miȣ, igft& |ai^ r ii 

Jaoo.jso ^i*. j^ ^» **e*I*£ HarcAfta, Regifque AbgariEdi- 

1- - » v ,*»*,<» * ^T » CS * & Kajumas Bar-Magarcat 

>/ * * T \\ w > t r vumEdeirenum intulere Bardinus, 

VTTTT" .^T '^°° *^ ? & BullduS e J urden: Archi vi ftxfcOi , 
^Jls*/'^ 0001 -dkusf Jjo»% r^ei ut P oce publics fidei teftes ■ 

Jij» J*l fti^ ».o f ^ i v il fcvLfcLa ^ IX- Anno quingentefimo deci- 
«Sli UuhailTJ. i. • ' -J mo ^ c P tirao Abgams Pafatium * in 

l ,r *. r 11 '''*.» 

* ' -- * A - Anoo qmngcnrefimo quin- 

j|i »^Z/ quagcfimo prima natus eft Manes * 

XL Atmo fexcentefimo deei- V-Jl t r ■f » *a»/I ^ — l; CTl\ o IJifc*, &4AA mo 3 quarto fubDioclciiano Impc- 
ratore muri EdelTae fecundo corrue- 
ront. 

XII, AnnofexceiHefimovigefi- N O T M, 

1 Teldtium. De quo vide fupri pig, 391, 
3 Manes. Hujui harrckos inirium accu- 
rate deftnbitur iS. Epiphinio lib. deMert- 
furii & Pondcribm, in h*c verba : In aim 
igitHr SVXMI ( loquitur de Valeriana <3cGlI- 
licno) imperii taint (qui ink Chrilti an- 
nm loX. ) afetnd'tt Main , /W Mankbxus 4 
Terfiiie t nuttndo etiitm ad *4rcbtUttw Lpifire- 
pum Ctfibantrum Mtfepetamie ttifpurat/ttnii 
&r*tia iKaii j isnfuperatxi kteater Mjitgil 4y>c. 
& barer. 66. de Mankhzic ejus frtbriii: 
J» temper ibus , inijuit , .Attfiliiiti rtgis hi 
fiteritHt, cited tjimttttm tmsttm regnitjiu: ni- 
miruni circ* annum ChriJH 171. in quern., 
■quariuj Aurelimi annus incidiL. Annum 
igitur acebat Manej vigerimum primum , 
quum t Perfide in Melbjioramiam pruuiim 
itivafit; natuienim iuit ju«»ChrtuiiccLt- 
fipilrum, JnuoGrajcorumiji. Chriftii^o, 
ij'Mi.l lie miiij ]iic(t n»i dc cjui natili obler- 
v Jtuiu . 

j «AMCl4i Chrifti 103. Diocltdini 10, 

Alviiit'iii addit idem Aulfor Chronici noilri 

ideilcemin h*c verb*; **iW JSi5 U**t* 

Tom. I. 
»# 


StemtJi &$a» f ust ejufdim ( EdefT* J mxm* 
M Dketmm tmprr. menfi Mnjo aifitfffiii. 
tadun «Je lubrntrfioneejui urbw tradit Dio- 

nyllus itiChrqnieo: lu-»«i/i |)*hl il» 

I J r * ' i x *.T * > 'J ' .ku/i , * » . r r' t,.> * . .,». hjUA «** jAmmM^I^, lAqu&fmnfurhfa etuvit 
Eiitjfttm ctTiipuit % ijufyut murerum parte , 
ymiOritnitm Soltm fpctltutt deeuffk,i,t urbtM 
ittapityiy^mdquiA in ta eecutrit , hagiisfiu- 
men efperuvit . Ingenttm itdijuc buimibttt 
puyriiiuiqxc ptnkitm atlulit , uxivrr/emgitt 
Edtjjg fa CbtrratumpUiniittn runup" • Ddd 
w 
■ 394 BlBLIOTHECA OrTENTALIS. 

w , moquaitojccittuiitUmcntaEcclefis 

Ji^>iil^jwlfta*tf»a-Vp** *» Edefleiw: Cono » Epilcopus : cx- 

«fe£ ^i falf ffiWWfe^ for. 

XIII, Anno fexcentefimo trigc- 
fimo quiuto excitMum fuit Ccebic- 
tcritim EdeUse } dtcbus Aitallah* * 
Epifcopi , anno priiis * quiiiti magiil 
Sy nodus Nica?ar cclcbraretur ■ o ^-Ifc^i; Jli*^ *^ *&•/» v*! hP** • j ^-**^ 

. ] , -a-i-» J*S-aji JBOOMOJB 

^ ..h li'j "U>»fWi J gellmo quinro f 
odio *•*£■»» U^«^-V Wa**W EdclfeEpiftopu Anno fexcentefimo ? tri- 

fa£tus eft Aita If alias 

is : qui Ccemetcriu m 

& Jaius Aufhalc Ecccfia adificavic . t 

■^9 


N O T yE, 

1 Coot Epifltpus . Hitir inilium dueit 
ferie* Epiicnpc-rum EtieflW , quim noi »d 
calcero hnjb*ClTrt>niti,ailditoilionim, qui 
apud Dittiyfii<m i'libjuiiguntiir , Gat a logo 
dabimiis - Ante Cononem alio* Edcflenae 
Uectcliaspratftiirfc Antiftiirs, *b iruHiimi- 
ftimThadari Meibpmami* Apoftoli tcoapo- 
ribui , in dubiiim revocari non debet : <juo* 
inter I'ubTYajano Imperaiort Celebris inic 
S. Bariaumas, feuBarJimiiu ,qui SuMlittm 
chifbuc Sororem Barba:am bapliaavit , ut 
Ictitlr in Mm-reA Rom. die io. Janmrii. 
Pro Conoiw , r^flrtfH'" babel Mctaphraftci 
in vita SS. Gurise, Samon* , & Abibi , eum- 
quc anito Alexuidri fcxcetuefinK) In WTil 
turtle ielUiuT,cujui verb* retulimiii pafc-ijo. 
Cwwf meroinic Jofue Stylite* ad anniuiL. 
GrJtcoium 3 1 1, Ciirilli joo. ubi pratier jana 
Ecelefia? fundament*, Crxmeltrrium cuam 
ipftimextlriixJu^paietexdiaisp. 171. For- 
til'te latum dumtaxit Cttmcterip deli^na- 
vit Cono ; vel ejiifdem tamum fundtnien- 
ta poiuit:riiiii ttlud pottci ab Aicillaha perfe- 
ftum iblbiutumqiic fuiffe , notatur id'ri in 
Chrontco noilro. Ei Tucceflit Srnidtj , ^ut 
ex eoJem Chrenieo federt CKpit ab anno 
Craecorurn 6l+ nfque ad annum dj;. hoc 
e(l v al> atmo Chridj jij. ad annum 314. tit 
ex Ouinero teqwenti c^lligitur . 

2 lAitilildl'.t . In iiibfcripiionibiis Pa- 
trum Coticilii Nicatfti EtinUus , jEihokss, 
{ijEtetMi appeilatur. Alii *4itilaktmt hii 

.Ailiu'iU't lejilirit . Sed tcfkml ^irlalUU: 

Ell cnini vox Striata coro^ofita e* verbo 

• 1 ' I r 

*^ .ytfjii attulit, deeje nomine 1*^ — S^ I'— *.0 u-fZ/jiif , fen lit rec«ntiore*proferre maiunt, XV. Annn vera 4 fequcnci con- 
grcgara eft Nicacae Synodus Epitco- 
por um itrccntum decern & o£lo . 

XVI. A11- 

*4hbt, Ocui , Ejui EpifVopatus initinm td 
annum Grctorum 646. conjitiiurapuJ Dio- 

nyfium inhzcVerb*; ^>-»i/« FJ^aA-. 

' * .* * *+ , ' v'T / i* 

, -i-.i-^ (»• ELs.4/ la. ^^/ I" 

^4»nt ftxet>itt$m$ ijttiAragtjimo fixtt fdflni 
c :i ^ititiijum £rfrj* Efij'cepttf ; Sei mani- 
fedo crrore: nam annus illeleelcbraEione 
Concilii NicinL derimui eJt , cui tamen Ai- 
t all ail am intcrfpifl'r, omnia Latina , Gr*ca, 
& Srriaca monumenta damaat . Sobenii* in 
CoJleflione Canonum Par I. cap. J. lot. 61, 
Cod. Syr. Vat. 4*. ^ibfthmum^ non AitaJIa- 
ham Nicma: Synodo fublfripfiiTe athnnit , 
arfdiiquceumtuilTeS. Eplinrai ex iorore_> 
nepotem . Verum nullutn hnju* nominii 
Edeflenum Epiiiropum exUitifl'e , ex CtiTO- 
nko nofirp & ex Dionrfio cniBpertura ell . 
Sotrenfem verb ex ^tbj*mi* Syra Scriptcrc 
K preibytero F-ilctt^iio Abiclinium Edeine 
Aniiilitcm fiiixilfe, noMvimin pag. 170. C*- 
tc riim non Uionylio , fed ejua delcriptori 
errorcm BknH tributndnm efle, coffigitnr 
ex loco, ubi id u.'rinn ponilur . ni minim in- 
ter annum Graseorum 641. &1J41. quod ar- 
cumenio ell > amanuentem anno uon iiio 
Ordinal Jonem A ita I liiiT retulilfe . 

^ .^ijiodjj. Sicemendavicrroreraama- 
r 1 1 t t f * 
nuCfifi* ,qnihabet ■ A— ■* ^.K^la l\*>t*- t--». 
^fnmSj6. conira id, quo.1 paulo ante fcri- 
plerat : Aitallaham nimiriitvi *ano Gricto- 
rum A^s-Epiicopacum miidr. 

+ lAnnt Ptri fifu nti i mimirum Grzco- 
rum 6j« Chrilli J15. UC tommunirtimaj 
Orirtuaiium fert opinio , qiiam confirma t 
Sotrates lib 1. tap (J- Vide Baronium ad. 
praedidum Chrilli annum . ll 
Ur 
Ik. 

Chronicon 

t t r 

lop ^ 'ls*rO Jjastv*. JbJ* 

J-L-i 'm-o ^,^14 JpoK*. tvJA^jo 

J)js\ i Prtrt . i. — Kj^feaCao) *^>o£ 

, Loot i*«jqJ^30 Edessenum . 395 XVI. Annolcxccntcfirno trige- 
fimo nonoauftum fail Edtllens'fco 
ckiiarsedificium. - 

XVIT. Anno lexcentefusio qua- 
dragcfimo nono objit S. jacobus I , 
Nifibis Epifcopus . 

XVIII. Aunofexcentefimoquin- 
quagefimo fepiimo faclus dlAbra- a 
ham 'Edeffa: Epifcopus, qui Tem- 
pi um Ccnifeftbrum idificavit . 

XIX. Anno fexcciKefima fcxa- 
gelimu acdificavit Conftantius Cou- 
ilainini filius Amidnm i urbem. 3 XX. Aimofexcentefimofixage- 
fimo primo ErdJficavJt mam Coti- 
Jiantius Tdam 4 urbim, qua: oiim 
Antipolis diccbatur . 


XXI. An- N O T M. 

i Jtte&ui .* dfr quo fii-pri pag.t S. 
a ^Abraham . Ijf tiniordioitionc rtbaP 
que grlhs eadcni habet Dkmyfiui Pitrurcha, 
qui tx Chronica noflro Edefltno, qua: id 
illim Etc left ira IjieflanE, fcri id verb urn <ic- 
fcrip fit , 

1 vi/nUam . Rerolc , quz dc ejus co:i- 
diiu , feu pot in i inftiuratione notivimuc 
fiplfi. A IOo*. 

4 TcUm , Conflimina; nomenipfi hnpo- 
fitum fait , ut obftrvavi in Notii id Jotiitj 
Stjriitara pag, 173. Qho»d eju* inJtaumio- 
item , i Chronico noifro difltntit Dionjrftui , 
qui id iirt urn noil 1 Conftantio , led a Con- 
ftantirto ejm fratre rtl'crt, in hue verba, 

l> v * 
„ n^ 

«.' *- * . *" *.* * tk t * 

^»» ^i«m Iwa) l&l&M! IfJi, Ua to* 
njlo Ooi (-1JJ 
» II l i 
-* r + II- t T I 1 

(I.W 

).«..r 


i/tsm 641. (Chrifli jji. ) Cesfianliita/ ftiits 
fiitf Cfjkui trtttvu ; iji Ccvjiamimim quidem 
tt*tltm*ximnmpmrt'tbutOritlitupr*ftfit : qui 

Tom.l. Ttlom Man lalat MefaptUmit urbem conditit , 
ftiequr it numini CoiijlantiittipaUm apptlUvii : 
$ ti iy> viimdun Mtjbpottimt* tppidum *.u:i- 
ttvit . vilttrum euttm , cut Ccnjl.tntio mxacii , 
Qccidtnti pTtttfit vekit ; tevtiuta vrr& t qui 
Ctitjiaji dktbstur , Hjim* . Eadeiu de Teta_i 
& Amida i ConllunLno condidi tradit iiilel 
lid innutn Grxcdtrum SSo. Vcriun in hac 
narralione Dioiryliiii muJtti pecrat : (npri- 
mil quod anno Grztariira 641. Cririitj ; ; r. 
i Conflancino Magno tIJioi cicaioi t'nrli^j 
Czfiiret artcrit : iijijii dtverrii innu , nan ii- 
null banc illi UignjtiLfiu i Pat re obiinue- 
j*iuit i niimrum Conltaniinut miiu ChxU 
lti J 17. Coniiajitius anno jij. & ConllJm 
anno |Jj. lit illeric Pagius ad 111110s prK- 
difloi : leii potii'is in [>tcenna]ibui , Vicen- 
n*Iibui, JJc Trkennalibui Confiantini Mi- 
gni, 111 fcribit .Socratt* lib.i.tap.^g. in hxc 
verba; htUSabalur mqut Couitjiitinutmv 
meMat filer titm pj> (Arum rtrwn tvtutum , i&m 
tb ltd filial , qaa Carfare/ muicuptivtriit , jilt- 
plot fimBt Impirii fm dtetm*hbus prema- 
vent .' £t nHximwit quititm nam ytegnsatintirt 
fibi C'ati/hniinum , Occidenuhum pmtium Im- 
fitrio p>*jif it prime Vrintipattis jki deeennia. 
fitter am verb Ctmjlantium , nvi fui imntiitr 
Mptlkam , Oritmis fartibm pnpQjuit , anno 
Imperii fui vtgejitne . ifatu minimum Cn/fjins- 
ttm , irieennslibuf fWtCffmum fenaminxti . 
Dcinde iallitur Dionjrfiul , dum OrieiitenL, 
Cofiftiniino , Occidentem Conlllntio 4 & 
Romjin ConJtantl trtdicani 4 Patre Icribit : 
Alia cnim prorsuv fuit Imperii divifio , dum 
Conliancinn s Magnui vivrret , lie max vi- 
dimus ex Serrate . Que autcin poll ejus ob- 

Ddd ij iium / \ I 
396 BlBLlOTHECA ORIENTALS. It 0O| V- ■ ■ ■ »,| 

^-—itio c ^o j^a*. &j*i 

t 

. ) Vw, JjVoo&ja 1-01 joli ^m* ^o 

btJMLAm 

itum rontiEitf eaexEunapdo inEdefioi & 
ex Zofimo Tib. i. *eetiriie «lr rtbitur i Bitro- 
nio ait annum 337. num. Ji. in qua tamcn_j 
Qrintb Itnpcriura ab Illrfito Nifibin ulque 
Conrtintio, non Conftantino ceflit. Pre- 
teres* inftiurat* Tela non Canfiantinopeiiet 
11 omen, fed Ccn&anmtf impolituTti fiitt, ut 
in A«i$Conciliorum,& apud EtcJefiauico* 
Serif tore j G ratten , Latino*, Syrofque legi- 
tur. D*i»ii(n quum eju* uriiii iniUiitatfc , 
ut Dionjfiuj ipfe r»ni<l ' lllri adnouvk , 
»nnoCirzcuniin 6S0. if u t juxca Chrcmiton 
noflrum , anno 601, Chrilli j;o. comigerit , 
tl 11 on Co nit J [it irui , qui jam in vivU efle_j 
delierat , nee tmqnam in Orient? hnperavit , 
fed Conll jnrio f qui foluiMefopoiartiiaim to- 
tamquc Arum tenebtt , tribui omninb debet. 
Qup<f an tern Tela cum add i to Mtuyifat , lei 
WdHV/rirappelleturiicflij elt praccer Dion)'- 
fium ioccitat. & GregoriuiBarhebrEiti in 
Coi left ion e Canosum , ubi Joannem ejin 
urbi« Bpiftopmn f*pe laudat . 

t Jlbttliam Cbiduntnjis . Eim fefli de- 
i( n pi" i S. Ephnm, tit liipri pag^g, CbiduntC 
v«i hand procul ab urbe tdetia meminit 
Dianflinf id annum Grccorutn 107*. ubi 
StrnecjJU'mMoriafbiimeieeo IticaorLunitMin, 
per vim tb Edelfcnii ad Geora,HimPatriar~ 
eh am (* GcEtiobio per craft wn, & Epiitopum 
Edefttc ordinal inn refert. 

i "fyitmtdiA Eadem dcNifomedice la- 
pi u Dionyliutad hunt annum, ubi poll qui m 
nirrivit, Epilfopot QetidcntaJei ad eon*. 
ponendat Fidei cantrovfrfiat, Cnnltantio 
pToetimme , Arimini coiigregatoi t'uiiif , de 

OiieAiilibiii hzc uibjiwgit : 

> r . t r - OrtentAlei vtri Tljiemulfa ctmtntmm t («* XXI. Anno fxxceotefimo feiri- 
gelimo feptimo claruit Abraham 

1 Chiduncnfis mchjfus . » 

XXII. Anno fcxcencefimo ft- 
pruagefimo corrutc J Nicometiia. t 

XXIII. Anno rcKcemefimo le- 
ptuagcrimoftcundo migravit ex hoc 
lircuio Mar Abraham Edettz Epi- 
fcopus . 

XXIV. Eodem anno deceffit Vo- 
logefusJ NiiibisEpifcopus. j 

XXV. Item eodem anno Barfes ♦ 4 
tpilcopus , Imperatoris 5 jufTa , ex S 
uibe Hann EdelTam translaius eft. 

XXVI. An- 

qnum txiagenti ttrrtmotu csmtiffit intel*f 
qut Cpprt$Btx , in Stltmiittn Jfturiiff urbtm 
jtft rtniuicrunl , ubi SjHedxm itnuert . Huoc 
terrunonim dtferibit Ammianut lib, 17. in 
h.ic verba I hfiem Aititu temftiwuj ber- 
tfitiii prr Miucitoniam > */tfigmqstt t (y Toii- 
sit>» fjjidiiis impulfibm oppid* mutt* cmcttf- 
ftrtttit , ty mpoitt . Imtr mtmwntnta tgmut 
mn!tifarmikm trtmmmtum emiimrff l^jeme- 
Ait tltdii , Miibjni* Krbium mAtt'u , tujut 
ruiniTiim rvtntuin vtri brtvitrrqnt abfthunt . 
Trmthw txeriu , Ait tx* S.*l.StpitmL ««- 
(rts't tiubtnitt gltbi (s»c. Acciiiit iguur fiixia 
Anuniaiuim cirta lincro Aii^ulti , inni Grx- 
coriipn */4> Ch rili i jjy. ut litirmanc JJiuny- 
fmi & AuaorCbronicinulIrt, non jjg. ut 
Baromuj esiliimavit . Porro de "Hictnitdi* 
kpfit Sermnnrm ediditS. EpbrjEmut, telle 
Gcnnadio rip. «6, CHJUf verba rrmiiiniH 

i fr'tStltjus . S. Jicoba Nilibil EpiHopo 
fuceedit, ut diximiw pif .18. Sed emu inno 
Graccor»mcl7f CbrilH j£j. adhuc in vivtt 
fuifle , lellaiur Dionjrliut in Chranico . 

4 Burfti , Hmic Sotoroenui lib.d.cap.ji. 
EpilVopumfuiilt liribit non tiicujus urbi», 
led hoimtJi aiimtasit cauli , tamquim ad 
tcptni'ind»pri<lara ipfiut facinora, in (no 
monaJlerioordinatum: quod tt dc Liiiro, 
deque Eulogto Biffa: fticcelfore aflirmat . 
At flafiliui Magnut in diubm , qua! ad eum 
icripUt Epiilolii|Theodoreiuiiil>.a, cap. if. 
ajiique teuantur, UlmnEdenenar urbif Epi- 
fcopatum leJiiiifTe : ad quern ts Throno 
Harin juffu Imperatorii tramlHtimi , afTe^ 
runt Alitor Chrunici noftri, & Dionyfim 
Patriarclia . J^Kdrr ( ut verbn litarHenrici 
V'aifliii iai No:" ad laudatiuii Suiontriji lo- 
cum ) vidtntur li j tits ix Eith&itti inifit qxi- 
fftmtittiti tjfr Epijcopi ir#f Jrffij /tvi , btn'Tti 
ctujiii Ttftti vtri $tdtt Hiss tix.iiix , quit 
rqtrtut • 

j tmptrttcrit /iijfn : nimirum Cctifttwlii , 
qui circa tmcin aiim GriCuriiuifi;*. Clifi- 

ftijfii. Chronicon Edessen UM, 397 T T >b^-*9 It^ia^ia is^> .filial/ XXVI. Anno fixcenrefimo fe, 
puagefimo quarto , jmeufc Jttaio 
Julianus * in Pcrfarum regionem i 

copias eduxir , ibiqucimeriic. 

XXVII. Anno fcxcentcfimo fe- 
prtiagefimo quimo , menu; Februa- 
riolmperio potictif Valentinianus * i 
Magnus cum Valence frairc . 

XXVIII. Anno fexcenrefimo fo 
ptuagefinvj o&avo migravit ex hoc 
ia-cuta Mar Julianus Saba 3 . 

XXIX. Anno fexcenrefimo oQo- 
gciimo primoexftruftutn fuitnuxi- 
mum EdeiTa: Bapti fieri urn 4 . 

XXX. Anno fexecntcfimo oclo- 
gefimo quarro, mciifi: Junio, diciio- 
na , migraviT ex hoc' feculo M.ir 
Epbrarm j doftrma celebi'i-rimus. s 

XXXI. Mcn- ftirft, nonprotul abEdeifa morabarur, ut 
Jtfcrt Alitor Chronici Ale xindrini tub hu- 
jut anni CofT in hate verba: Caitft.mtiuj initio 
qmttt IndiithHU ( em quint* Lidiaio i Se- 
inembirt Capia, in quit Pagiui num. 4. J iif- 
muKiath fibi}*lumiC*fam k&Rlt, MWHt 
i Ttrfi CiUci* ad ttififafilm , fii Mtpjifw- 
ttt vtnitns , iy-c. 

I jujiiirtui . Eiiu intent nm urt- vigefima 
fcxt*Juoii, moo thrill i fit. ex Auuuiano, 
Sorri n , Uicio iiiKilii,, & A uclore Chro- 
nici A'exaniirmi , ponir Pigi u j num.*. 

j yaltMiinianm . Imperator renunrituu 
eA vi. KiJ. Man. tefle iterate initio lib. 4. 
Valenjatuem Imperii conlott fafiui v.Kal. 
Aprtli*, ut Icribit Ammiamu lib, ip qui 
quutn Vilcminiini iiuugurationem ad n. 
num Oiiirxtum conlit.net, eim innotliri- 
fli j«4- comiguTe oftendtt , confirm*! qut_j 1 
quod ex diclii (tiprl liquet , mnuin ntiape 
Ci rjcrorum 67 f. unno tlirill i 3*4- rti ponderc. 
j Ju/nnm Saba . Ejus obiium id jnnum 
fequemero olciurner dirt'trt Dion^iii d«kri. 
ptor. Vtfe l«j>«p»|. 154, 

4 Bnpttftfrium . fcudoii ex Chronic? np- 
flroapud Dioiiyfjum a 4 hllnc anrlum . 

J *'*''. £pbr,tm , Ejui raoriem uliri »n, 
num Chriiii };j. proirjlicndlm non effe , 
iiritcrSyrorum (uflo/itaiem t quoi pig. 54, 
Tiudavi p conjici mm) potcll ex terapore_j 
motm » V»lenie Imperstqre idvenui C*- 
iholkot Edelleftoi PerfecutionU, H«t enim 

iuxti Jjaroniuin inrio J71, veJ 57* ut vult 
'apini, auc Ji'tnum «njio J7j, iitSyril pl»- 
«t , tontlgit , n« uJlomgdo d inmim 378. 
vel jSo. quibut pterique obimni San. l ti Do- 
clorii collocwt t dijJerri poitll . Atqui S*n- fluraEphrattnum, intequim ei Perfecntio 
moveretur, idSuptroii evocatiuii fLiiire_j, 
ttilarttur Auflor Chronici nollri , Diony- 
iliii, &. catteri Syrorumr quibm fuffrifiri 
videntur Sotratei , Scwomermj, ic Theo- 
tiornii!, ijuieindem Pcriccutionem accura- 
it dcliripiere , qujn ulUto Ephrimi roentco- 
nem facereni: cujuii pruculdubio mriiiinj- 
ktir, fi in vivit idhuc fiuffet. Quid enim 
veropropiui eft, qui in ilium in ei occafioue 
iiliigni lliquo r'lcinore inrtafiiide, v«l Pef- 
frfutionem ib EdeiTent Eccicfia rcrnoi-cn- 
du , veJ Btrftn AniilUtcm i'uura e«terolqiie 
Pretbycrrot & Ciericoi i Valente {raperi- 
tore refegntoi "m locum cxiJii iequenJo i 
Ccrtc i genei'ori till ia-mina , enim nobilij- 
finiuin iarimis lauJati&nptores refcrunt , 
lnperariiehiiidquiqu*m pi/Un fniffet: nee 
ulU fuppetit ratio , cur Valem Orthodoxis 
omnibus vari« in i-egioites relegaiii , ibli 
Enhrasmp parceret . Hinc etilm S. Bafiiii 
Magni obi tin colligtlar , qui lex cirritt-r 
ante S. Ephramum menfibtit e>;hac luce mi- 
irivit , ut ex ejulilem Balilij Vita ab Amphi- 
Jothiotlucubnti, & exEpbrami gejlii lit- 
Tfa re/ttli liquet . Non enim airentior Pa- 
»io, qui id innum j?o. num.11. Balllium 
Edeflena; Perrecutioni fupemxiflc conien- 
dil ex iisRaiiJn ipfi UI verba in e-pirt. 257. 
wlChakidBniei, quious alfinmt , VtUnttm 
ImptTKtottm ijuum emats prcpemeJ&m £.tl<-~ 
fms TufiMibuifuil exfp?ji*ffit , ex Qritntt C*- 
jirtam ft teututijji , ibiaitr BajMum s^Ttgiim 
fniffe : Quod eunn Natiiiiitnui Orat, in-, 
huJ. BauTu , & Theodoretui lib. 4. cap, ip. 
if llamur . Nam ut id de Valente v-eriun lit , 
JktU e(t ) fi pleraique Thrit i*, Afi* , Syriat, 

& non- • 


I II . 


398 BlBLlOTHECA OriENTALTS . > o»- a 1 ;*^^/ w|^u # * 

>i*lo ™_~. 'not* IUdK*. J^LiLCk 

* 


* * 

v o_lS l-t, 


.Jo cfc itonniilUriim aliarum Provinc iarum Ft- 
clcf-as ireuvtrii , ncc opui , 11 1 Edefftnam 
tujtii invafrrit . Adde, quod hMtilni , qui 
cv omnium Scripiornm (entfinu Przfeftm 
Priiorli) ci'Bt , dumValens Bafi'tum Ca*fa- 
rc* adortmfft, cam dignitatem ulijiic ad 
ttinum Chrifti j? 3. pfffiffe diritur in Ltfi- 
tmi Codicis Theodofismi , uc notat etiam_. 
l>afius id anaum ^70. num. jr. iiui t .iiv.cn 
num. 15. pe rprrim icripferat, rxfubftriprie* 
mini Ltgtin Ctditis TAeednJiiirii appttrert , 
JiWrr7mn r«i»w 371;, VritfiHmx "Pretoria fttifft^ 
BifiTnis igitur ante 1 Valenie inipufnaius 
fiierac , qtiam Edr ffi-na Perfecutio art Ideret , 
qusr narmifi mente Sepiembri anni -373. ex- 
ciuia fiilt Ncque obltlt, quod Ampnito- 
thitu in Vita Bafilii teriait , eum Kultnitis 
Jtmtarii aunt quints VaIcmi} {$> Patent miam 
otfiiffri ?dqne, ur Gregoriuj Njrficmis in_# 
Ep i r>. ad t llympiiim tt llatitr } rfrwi/ *#« rriiw/- 
jff/>' in Epilepsia, iyntnp ixfbxtta: atqiic 
aden annoCfirr/li jflo. qui quintuj ent Vi- 
lentiniani Jiiniori' awwi, tit aitpagiusad 
annum 378 until, 1. vet anno J76. in enem 
quintut Vttiuint 1 iy> y*Uniini*«i Ctnfuktuf 
incidit , m pitta t Coftibrlisiut in Notts id 
Amphilochimn : ant demum anno 37S. uE 
alii cxiitifnariim . Nam ut ab Amphiiochii 
verbis inclpism , mend urn in lis lm-ile omnci 
■gnofcunt , live illud in 111 micro annitnirn-i 
pofitiim fit, five in Valtntif nomine , leii alia 
qtiiriiitKjiic ritionr: hitic nulEacxiit vcriui 
emi poicll, miili lux obfciirc htftorl* arid* 
j^ere , On** vero Epifiapaini ansi , qui i Nyi- 
leno rum tout tm-'teatt mtitiottntwt , iilom- 
nci Au'lormn fcntcntias acque cunimode 
era hi pofliint ; prariEnini qimin AnipliiJo- 
ehius cap. Jl, & p. Nicephonu lib. 10. cap. ij. 
A Anflur Chronic i Alexandrini fub Contb- 
Jibuf anni }Cj. Batitium imprrantc Juliana 
j»ro Cmfort* Spi/roptim apptlijrint , quod 
nimtrtim EcfUJuf C*/*r«Jt//j, tbjtnit lUftttt r, 
AtMW gcrertt , licet tdfcac Pteibjfter edet 1 
ut bene inmiet lipe UMinu P«fiiu ad an* 
num jri^.ntmt j. 

■ ^f*» ^ifiin'u ejtffuj . Hanc Ecclcfiae 
li-dcltena- perl'ccuiioncm id annum j;i, re- XXXI. Menfc Septcmbri ejuf- 
dem anni EdelTeni Ecrtefia popu- 
lusexccflit, abArianiscjcftus » 1 

XXXH. Anno fexcentefimo o- 

chjgdjmfi noiio, oiciijc Mart io obiit 
Mar Baries Edefla: Epifcopus . 

XXXin. Eodem anno, 1 die a 
27. Deccmbris polllimitiio revcrfi 
Orthodoxi EdelTeiiara Ecclefiani re- 
cupcraiuiu. 

XXXIV. Per idem cempus &- 
fluse/l Mar Eulogius J Epilcopus, 1 

anno 

vocat Baroniut num. joS, Ad feouentenLi 
annum protrahitPagmt num. 8. Dion^fius 
vero Chronico ngflro tonlcntiens eajtdem 
extitatam tti'trt menfe Jieptecnbri anno 
Cr*corumiSi. Chriiis Jlp IJefcnbit ean- 
dem ftufinm iiLi. cap. ;. Socrates Ith.f c.t t. 
Sorumenuj lib. 6. cap. ftj. & Theodoretui 
lib. 4. cap. 17. ubi przclarum tacinui ^eat- 
raCx ilJiii5 nniiicriiliibncfliint,qiti>d in Vita 
S . £ ph ri mi pag. j 1 . a d I u lia ni A pult at or t cro- 
poia revocimr , ut ibidem "il"y*1tirt ■ 

1 f.a.iem #:;»y . Imo intunit an»o ftqucrtU, 
hoc nt , Grace ortim (90. qui verttme anna 
ChriHi 778. relpondct. NamValena Impe- 
rator mieriit menle Aupmto anni jjt. qua 
cxtinflo , Umf jit.iiij runSai , ;ui d/> fji in rut- 
hum ()ti]i fucrtttit , >mii'jiri/ Lcgr pr*itft& 

fitnxit , iv/ fftt*B*/ rajuJeitmqHt lfgii£iomi be- 
miHts in Ereltjiu rsavtnirtttt : Su/i ji/ffwi f tf. 
neimnni , "Pbatiaiaifi , iyi M«ukb*i peileientur 
SttStjfoi inquic Socrate* Jjtx ^. cap. a. tui 
liiflVagatur Soiomemi* lib. 7. cap, t. Addit 
Thcodoretiii Ac Gratiano loqueni lib. j, 
cap. 1. Pffrri /jwtr/ cumLcgt Stptrtm quoque 
Mttgijltum miinam mtfit , ^1. ,■ ;uvr ctUberr'tmttt 
IhUxbatnf , (j- tAfiaa* quuitm i>Ut]pbimi< 
pfitdicatditt , {iitltf (WW ^fW ntutjlitfii dfarrit 
iCitibiti txdttdi _?b#* .* Bptimit itutem Vxfieftbut 
at liivtno jrfjt tafttm rtfiituit . *Atqnt ill 
mii.itm ut/tnialirPraviiteiif /ut ttntfencrfiit 
.-.-..■. ..-;w«ti WMttdittum tjl . bdcllenani igitiir 
Kcckfiam non meni'e Dcccmbci inniGrz- 
conun *8? , qua adhtic in curin erac annua 
Chrilii J 7 7. Scd aunt Grarcorum S^j, Chri- 
it 1 j,-(f. piniii poll interit nm Valentit Arii- 
nit t Gratia ni juil'u , Catholici ri-cuperaruul. 
Idem de Chronkq Oionylli dicendum , qui 
Arianonim eject ionem id annum 689. Grx- 
corunvconlignit . 

2 Sutogiuf. 'V\itoiol'n[t Magnui nwiric 

iannarjoanni py. jmpcrarr 1 ft* pi r , icltibua 
ocrice , Idactu in Fallil , Marcellino inu> 
Cihroaico , ccaliii . Eodent *giturannti£u> 
lo^iui Epifcppatitm iiikepit , de quo vide 
Theodoretum lib. 4, cap. iff. Hie Concilia 
CL'lncJ 1'iiblcripiit , ut in Aciii erui'dcmCot' 
ciliilegicui', s- Chronicon Edessenum. ■Aa ffteflfthW f >J * ^& ft/ * 
- . tin. ,; /Ji5 oCdoj'om'qAs .&jua£/ 

. )l*k-£HJ /jftiaoiXa la^acals/ 
a»*V*/ oi — ^ ^*aX» ^jZ w--, 

l^a^X ^___ia yiaj **&/ v aii i 
N O T iE. 399 

anno nimirLtm , quo Theodoims 
Magnus impcrare Cttpir. . Et ipfc 
quidcm Mar Eulogius zdrfkavtr. 
TempIumS. Dantelis 3 quod Domui 
Mar Domini appeliatum fuk . 

XXXV. Annorexcenterimono- 
nagenmo fecundo Thcodolms Ma- 
gnus Rherainam i urbcra in Ofihoe- t 
na ajdificavir. . 

XXX VI. Annoftxcentcfimono- 

nagdimo rcrtio coaela fuir Sy no- 
dus i centum 6c. quinquaginta Ept- 2 
fcoporum Conftantinopoli . 

XXXVII. Anno ftxcentefimo no- 
naged mo oftavo migravir ex hoc fx- 
culoMarEuIogiusEpifcopusferia j ,' 
fexta Crucifixionis. 

XXX VIM. Anno feptingentefi- 
mo quiato,menfc AugtUiu drc 22.ad~ 
vexerunt Arcam Mar Thorns 4 A- 4 
poibli iiiTerupIummagiHirn cidem 
dicatum diebus Mar Cyti Epifco- 
pi. i t$rfditMm. Videfupi-Ji pag-itf, 
% Stnodut. Hinc ineuutc anno Grarco- 
rumfepj. hoc eft amenfcOftobri anni }3i. 
«lebratam fuiiTe , non mode Auftor Chro- 
nica noliri t (est «ism Dionyliu* affirmant: 
cademijuc fuii Spondani (entcmia, licet So- 
cratet mtnfe M*ro cjufdem anui id faftum refen t , quern Barohiui , & Pigim ftquun- 
oniiTr 
, . loiiophyfiuj 
f«jpfi( , in condgnindo hujui SynoJi lem- fur. At qui foJimii Maronii Yraflatum., 
■dverju« Keftorianoi & Mononhyficu de- XXXIX. Anno feptingenrefimo 
fcxtu die i j. Jamjarii migravit ex. 
hac luce Thcodofi us j Magnus Im- f 
perator. Die verA 27. Aprilrs Ar- 
cadius Cunftaiirinopolim ingrcfTus 
eft. Die auicm S. Novonbris Ca- 
daver 

4 Tbtm* ^ffwjttli . Sacrum ejtiiCofpu* 
EdcfTim trantlatum fuifft, tedaiur etiarn^ 
Rufinui lib.j. can.j, mi Hicrotiymui, iliiquc 
Mmyrologi ruffriEsntur : /uAj,« hrfMrBrtj 
JUmtd , mA SanRi kvjiu tApejhti Cerpuj 
ujyue ad fa-ulum tkpfumjiji confirottft cjfk- 
tiere, valid? ttnfmanlur , ut bene nolat fa- 
gjut ad annum 117. num. io. Ej ui vtro Tem- 
pli menuonera , pnter Aurloreiu Vil* ian- 
fli Ephrimi pag. 49 . faciunt criamSocrate* 
lib.4. can ij. & Soiomfnuilib,6,cip i» 

; Tited'" fojt'itt . iioJi-m anno eademij ue die 

fepocb^^abl^iThcodonanian, M|St* £ ^fc^^S: 

Rcgiam tllirttm tuit, deicribjt in hec veriia. 
Cettrim terpui Ttxodtfi gttoum Ctnfantina- 
ptitm itfd(mCenfnltlms (Oijbr«j Jcilifct at 
Probino ) dtt jtxia U\it I tyMmtth { »nni 
Grarcorum 707. Chrilli ;pj. J ~Srf*diur tjur 
film fiitmm txcqttitrHm btturtprtftqimiustfi. aberravil. Nam pro 6ji}. annum Alexan- 
dra 640. & pro j. annum Th*odo[!iy?fasrf H i# 
pcrperim appolliit . 

, 2 Vtiiaftxt*. Niminim die ij. Aprilis , 
in quem re*ta Fcria in Paraieeve incidit 
•nnoChriilijK?. 


I 


ft fl- 
400 BlBLIOTHECA OrIENTALIS, O),^*- . AoN- »-»%_ — r 7 .*»*■&* o^\ JKi*.» 0^.9 Jaioi w^ii» 
* • 

■ 1*- *-iiT § * *■ I 

t 
■ ■ I » ' 

f 9 1 » ij » • # 

■ lie -» -jCO JNl*J o*J-i© 

»| 1 1 .» » J »», 
Ba_Q «* Jtj sfieeJa&J£J&J»e 1> 3 fxi*. NOT*. 1 HjiMnj . Honicn cwrurfiones defcribic 
Jofiie inChronito, quem vidt pag.. 164 & 
iufiui ! 3iijn> fins ad annum Grxcoruni 706. 

1 J&aitnts Cbtffefl/miuf- Smrriiei Jib. 6. 
cap. i. Clirjiolluimim in Epileopali .Scde_j 
coiu'tiiiLtiiiii liiifu- after-it qu*rta K*!*od*l 
//■it f if , Honoris IK iy Euijtbuma Cas. boc 
«-:! , die 16. Februarit tnni Chritli ;9 S. Idem 
Itribii ticorgnu Alexuidrinus Epiftopui in 
ejus Vita num. 10. & Marci-Minut in Cluo- 
liico fub laud n ii Conhilibut . Quart ad an- 
num Grecorum 709, retrahendum ell , quod 
hk in Chronico mjiiro dc CKryl'olioim ordi- 
nal ione ad annum 710, ponittir . Ctirrig-rn- 
dui infuper Dionyiiuj , qui id. faftum an- 
no 707. nairat in \mt verba : J| daver Theodofu in eandem urbem 
il latum tit . XL. Eodem anno "menft Julio 
Huiuii 1 iu Romanorum ditioncni 
iiTLi perunt '. 

XLI. Anno ieptingeniefimo (e- 
ptinio j die 22. Julii migravit ex hoc 
feculo Mar Cyrus Edcfiie Epiico- 
pas- XLIi. Anno fepti ngentefimo o- 
ftavo raftus eft Mar Silvanus EdelTst 
Epifcopus . 

XLIII. Anno feptingenrefimo 
dcamo, die i7-0£tobris objttMar 
Silvanus Edeflk Epilcopus * 

XLIV. Eodem anno die 23. No- 
vembris ordinatus fuii Mar Padu- 
dasEddfeEpircopus, 

XLV. Eodem etiam anno Joan- 
nes* Chryfbftomus Conflaminopo- 
lisana: prfffeftus ftiit EcclelUt . 

XLVf. Anno fiptingentefimo 
decimo quarto Theodorns 3 Mopf- 
veftiiT Epifcopus facram Scrip-ruram 
comrnencari t it-pit . 

XLVII. Ati- 
U#*t 707- tbiit 7itS*ri«f CV. Emfiepar , (ft 
S. JttrmtS fubrcptiui fuii . Nt'i Jrnu enim , 
U-lK- -Soi-rate Iik . CJT- obiit quint a KfiL Qilo- 
ttiJ Cttj'ttTie & lAttico Con. Wen » tirca_. 
fintm SepcembrJs annt Chriili 307- q»i in 
vtrtcntcm Craccorum annum 70S. camprcit. 
j .4mio 714. Q110 nitniruin Theodocut 
nontim Epik'opjtut (.ui annum a^ebat, uc 
ex Thcniloretp Jib- 5, cap. 40- reflc deducic 
I'j^iin ad annum 413. num. t<S, f)!mi rmm 
anno Cbrilli 410. quo Tlieodor«u» Hiflo- 
ii4iu iuam rlauJU ; idque iri£nu4ft*pfJliW' 

filly Chronicon Edessenum. . \&*m a^ US., J^/Ji v' 

. tii su 

J p ¥ i 4O1 

XLViL Anno feptingenrefimo 
decimo quinto Abfamias * Presby- , 
ter, fororis Beaii Mar Ephrxmi fi~ 
liusjdc Hunnorum exxurfione in 
Romanor um ditionem odas , & ier- 
monescompoiijic. 

XLVIIL Anno reptingentefimo 
vigefimo faftus eft Mar Diogenes * 1 
EdeOi Epilcopus ; qui Tcmplum 
MarBariaha xdificareccepk. 


XL IX. Eodem anno in Neome- 
nia menlisAugufti deceffitMarPa- 
chidas Edefla Epifcopus . 

L. Anno feptmgentdimo vige- 
I1010 primofaftuscft Cyrillus j AJe- 
xandrist magna Epiicopus. * 

LI. Anno feptingenrefimo vi- 
gefimo tertio RabuJas 4 Edeflenum 
Epifcopatum accepit. Hie, Impc- 4 
ratoris juftu , adirkavic Templum 
S. Siephani t quod aiuca Domus 
Sabatt, ideft, Synagoga Tuda:orum 
merit. «Ef t qi^m Mopfveflenam E«lefiim rexerar, 
utidfrnTheodorctui tlotat; atque jdto or- 
dinate fdr Epitope non anno ,„, m 
Eminentiffimus Norifiut lib, I, Hifl. Pdaz. 
capo. exilUraavit , neqneantio 397. U t Dio- 
nyfiui inChronicoftribit; ledanno^gi uf 
iJcm Pagim oflendit ad annum 427. i n \iia.o. 
Cert* Throdorui anno Clirtfti 4iff, quo N £ - 
ftoriui Conflaininopolitanum Epil'copatnm 
fuicepic , ndhuc in vifis erat> ut leflatur 
Thwdulm an iid Evagrium Jib. 1. cip. 1, qui 
ntrrai , Tjjfiermm ad Epifiopaium urti: Rt- 
p* prrf c >fim em , aptllt Mapfi, t {imm rn 
r/tfo^rt tingrtffmt jhijfr , fy ^ iu ju iui 
tltSr,,!*, i rtlfa pinat, HtHtxijfr . V>t eiui 
memona &fcripti« confule Afta Ouint* 
Synodl, >k — 

1 ^tSfimw. De quo fupri p ig ,,(S 9 . 

1 DitgtHtj . Dupbus poll tnnii Ordina- 
tion cm ejus refrrc DIonyfius : cui tararn_i 
Anflar Chionici nortri omnino prs-fcren- 
dut , quutiiM illo Dionyauj hifloriam fuim 
hauferit. 

t CjTittus . Eodem etiim anno CyriIJi 
<Jidin«ion.era pr, n i t Dion^y, ; niiniruinj 

TomJ. UL An- 

Gncarum 711. Chnjli 4 , . fed *b utroque 
dilicntJt Jocriwt tib.« cap. 7 . qui Thcopfiili 
qujdem obi tuns »/ 0<T(6r» Heffsria tX> 
V T*mk K Cess, hoc *ft, ,nnq Chri- 
((141 j. inauguration em vero Stnfti Crrilli , 

4 %*«/«. Eodcm anno & Dioeenii ob- 
num, ocRabtilar ordinationem r^ftrt Dio- 
nyfiut. Porrt JubRabuIa dwuii S. Alexin* 

Romaniu, queinSra ^J. .jj,' j£,. r f^iig^ 
& 1-^; |L^ C**« D-^€lUh Ml hoc e ft p 

y*HfliiM Tmf ipem t nrtimfur Dd appellant 
ut m titulo Vita: ejufdem notattim Icai in 
Vftuiliflimo Codice Sc«enn[ Syrorum Mo- 
njfierii icripco A Tlrtms Bktm Utgkm m 
Memjltrto Cub* Barai* dit io./«/VJ, nana 
Gwerum 895. Chrifti 584. quem nulla 
rretio cxtrahcrclkuit. Auflorillius VJtat, 
■nonymut Erelefia: SMkam jEdituu. & 
Cillir tins in laudato Codice , qiiini in Arj~ 
bko Viiicano I.V. p»g. jj. ubi &alia ciuf- 
dem S.AIcxii VicacxLatiou «xe«pJaribti* 
E c e de> 1 

■1 


Hi 


i\ 3 " > 


. 


t 


I 401 BlBLlOTHECA ORIENTALS. ,_-i;L r Vii.' /j*^u *^. 

■ - ,1 * ■» # .■'► 4 Uloi, dtrcripw legitur , in qua Sanftii* Vir non_> 
EdrtfaE , 111 perperini in priori Vila Arabic* 
eSyriaco coiivcrla, Ted Ronii-, in revcii 
iccidic,sd crclLimmnjrafle narratur . 

1 Jfantjm- iiimirtira ChrilH 4(3. iilj 
ij 11 s.ii firi* tcrtia , i$> dies dMdcvi&eJimzs 
ilarliiy in fine hujui Cbronki noun , inci- 
tierunt . Sedii annus lb obiiu Arcadii I'oKtui 
cr« . Quart^'fiirfii nomen per olciuniiam 
amaiuicnus poliuun hoc loco: quera erro- 
rem CuhA'avioTheednJi: nomine idem iira- 
nuenhs in fine Gsronici coircxit . De hie 
Eifcllx fiibnicrfionc fine Dionyfiui ad pra;- 
diftiiroGraccDrum annum, qui tamen id la- 
bium jion menie Mtrlh, led Idprili refer t, 

2 Emjfbtt ■ Intriutn hzretcoi Emychia- 
(it ad annum Chrilii 44.1. vrl 441. commu- 
iiiirr ab Aurtoribus cciifignaiur, ajcnie_» 
/ina(iifn) Synatta apud Lurum in Not is ad 
cap 44. Synodiei iSvcrtiu Trat.Kdi*£u Ire- 
nart; vinnijcbnttrpcjl ( Ephelinum {cilfrer. 

( im inii 1 111 ) ttt(tm r Evt}(bt> ,/.. :.f,!'« jfnbi- 

mandtit* CwjlamiMfwIt txwm , fni dtccrti 
teiaiai'hitlum cfk miuram unic*m , Neqiic. 
ciiiiu vrrofimtlt ell, enm circa Incarnatio- 
rieni titlipciv cccpillc anno Grarconmi 751. 
Clivi!ii4lr alioquin in Enhclina Synodo, 
qui anno 4] 1. contra Ncltoriuni celcbrata 
elljiliierte damnatui IliiiJct . CJu_are Clifo- 
nici nollri verba brnignc ilittrprctauds lunt k 
uon dc initio illiut haticleoi) led de tempore, 
quo Lutychri antr(]iiim inhsrrcfrm Jabcre- 
tur , fide s.e virtutifaui clam* habchatur . 
Atque it* intdligcndut ell etiatn nionyluis, 
qtii eundem anno (i"r,rcLirinn 7 ;i. tloruiHg 
Icribit , 

j $Moh»i hitrcifm. De tempore cjiw 
man yri i T ide tii pri pag. 1 % t . 

4 Itaftfs • Ttteodorui Mopfi/ellenti$ 
Pdittiancnim arquc ar NrJltMiiimri.m pa- 
rt-us , Vclitmen in^uinqii^Llbroi Jigcilum 
eriiditi'ubhoctitulo; tatrs+Jfrmtu t ptr* LI I. Antio fcptingenrefimo vi- , 
gelimoquino 1 lubHonoriofic Ar- 
cadio itiviQis ImpcratOiibus muri 
Eddfe jiin tcruum aquis corrue- 
rum , 

LIIL AnnorepttngenTefimorri- 
gefimo ftcuudo Eutychcs * mona- J 
chusinnotuit , qui I near nation is ve- 
nuitni ucgavnt. 

LIV. Per tdem tempus nrarfyrio 
cororiatus i'u it Bcatus jacobus 3 In- 3 
tercifus . 

LV. Anno leptingenrcfimo trt- 
gefirao nono cmcriit Ha^tcfis 4 &f- 4 
1 i- rent i um , Peccatum naturat iflfi- 
tunitile. 

LV7. An- 

cart bemints nature , n*a whatsit , tit tefla- 

mr Photnii in Biblioth. Cod. 177. in quo 

jilc Dialugoi Hieronymi, &, Augudini Lt- 

bros depeccsterxm met tin ip rno^Rpw , 

ejvil^ue EptiloEam ad HiJirium Syraenlimtns 

imptignjuis , conabatuT laltiiciLui argumen- 

tii ctilcndere, nullum cJle r.atune , teti tririvit 

peccanwn , ut in HilK Pelagian* refle o&er- 

vavit Em 1 ut ut ili. Nufiiiu! . Id anno Grx- 

conim 7J9- Chrifli 4ia.contigilfe, deducltur 

tx hoc Chroaiei nollri toco , quo eiiam con- 

firmatnr , quod fiiprl ad annum Gr*co- 

rum 71+ ex Hpiilola Theoiliili deTlicodoro 

aftirmavimui , cunt Aiminim anno Chn- 

Hi 4iS- acinic in vifii Juille • Qbpd: vvro 

Aii-'iur noficr sflcrtntei Tawnium^ inaurtf 

iiifatim hjEreiicfrj ippellat , valdc lulptcari 

iacit,etim hac in re Theodore atque Ptlagio 

faviile : pralerttm quuiti eodem errore nun- 

nolloiSyrortim per id temp n» inJeiilo* fiiid'c, 

teiletur Mai'iiii Mereator in Ciwmaomtoria 

aaierim bzrefim Prlagii ac CoctclLii , his 

vcrbii ; Qjtfftw ecmrtt C/itbtiicam fi'iitim apud 

Hwmtlloi Sjtortint, (r prxtipui m (ilh-ia & 

Tbtfdsra qutifdmit Epi/itpt OppiJi Memfifttni 

( legciiiHun , Moplvclleni ) jam dttdum rnaui , 

nun( xfyut penes patitot eervm ndittdiim prc- 

tiititr is«-. Vfe^tHiUfti vidtlket itunmm yntt- 

tis *Aiia*» iyi litvtsm meriajei d Det erca- 

te> ls*c. Vcrum quunt in Sjrnodo Ephelln* , 

quatn Alitor noller dilertc ampfe^itur , 

tim Neflorianu», quim pelagiinus error 

protli^atm fberit) lideturTextui Syriico 

iliquud vicium tiieflc, flcgciiuini leclio ita 

..... * - J * ■* * rf 

relliiui tiebcre; ^—•^x'f yt. — ^n; ■^~vrm 

» f T ft it f*r r 

. i__i. At It^. |_^TJ (■ Mlt 4— Vf 

£nt(rjtt btrtjti aljeitittium » Teergtnm titan*- 
qttitm tiaiurie iifjiwtu tfft . Qui conjcVlurJLj 
tk co probata iig redd i cur , quod Mji ins Mt-r- 
cator inc. ai, jilt rit , Pelagtanam hatreCin 

etiim 


Chronicon Edessenum. '•«! ^,. £^ t^AJu.) U=LOai^3/ ti t»o <—W« <-kaV° ibfiXa* bl*. 405 

L VI. A nno lepri nge nte fi mo q u a- 
dragdimo Andreas ■ Samofatar Epi- 
fcopusdaruit, 

LVIL Anno feptirtgentefimo 
quadragefimo primo pidvere cceJum 
pluic. 

LVIII. Anno fepemgentcfimo 
quadragdlmo fecundo 1 Ephdina 
Puma Synodus celcbrata fuit . 

LIX. Anno leptingentefimo 
quadragefimo fcxto , die 8. Augufti 
migravit ex hoc fecufo Rabutas 
EddTa Epifcopus: cui magnus Ibas J 
fiiireftus fuit . Hie novaro idifica- 
vk Ecdcfiam , qua; hodie Apofto- 
lorumappdlacur. lf£uJIUUt LasaJ *. 


u.^ u-^i wif **«*^» «iam quum in Syria maafme (loreret , 1 
paiicij admociumSyrij propugnatam ]'uine : 
atqae adee vero propius eK, Aufioremno- 
Jtrum, qui poll annum Chrilli 540. hoceff, 
centum vigmti eirciter poll ejuj hirdeo* 
initiumannit, cljruit, lb el <|Uim mivunc 
abhorruiflc. . Quid ? Si ille de celeberrima 
qiu*(1fornr, qua;deoriginaii peceatoTheo- 
dorg ni inter 6c Occidental es, ideft , S. Augu- 
ftimim atque Hicronymtim , agitata fuit , 
hattd utis edoAtu , exiilimaverit verba iila , 
pftrsart beauties mtttia , & ^ptccttum mtura 
tnJitKm^ia Manich*onim f'cniitm detorque- 
ri , quafi rmura humana per Icipfam mala 
lit eta malo Deo condita: vel quod vero- 
fimiluit ell , cidem de aeluaJi p«cato in- 
tellect: quo in lenm ptaki\o immanent 
«™-«n continent. Nam Ixpi ex nor. in- 
tcucfhs difpiitmtium verbis , i n di ¥ erl« 
Scnprores kiul tunt fententins, ut j n que- 
j "'Pi" rf ' ""* txTrittitait cmntpagD. & 
ATnfait manifeilnm eff . Neque mimm . 
quodAuflomo/ler quxllioncm iilaua iena- 

Tom.1. LX. Annofeptingcnrefimoqua- 
dragdimo nono Tub preftantiflW 
Ibaobfufit Senator ingentcm men- 
famargeiiteani librarum (cpd« cen- 
tum &viginti, quiinveteri EdeSk 
Ecdeiiarepofitafuic. 

LXI. Atwo fepiingcntefimo 
qumquagefimo tertb Anatolms mi- 
utia: Frafedlus fceir argenteam ar- 
cam in huitorcm oflium Sanfti Tho- 
mxApQiloll. 

LXIL An- 
ravertt , ciym iiontia Photium iprum.d^if- 
™ 1 ! m cic t«oqiii virum, ex parte latuit. ut 
tmiiictuiffimut Noriilusiioftcoitetidit loco 
citar. & ex eo Pagiuj *J annum +JJ . num . , 

i vfBJrtttSamofimeEpifioput. PJura de 
eo Scnptcrei EccJefiaaici, qnoi v jde Di> 
verfiisautem fuit ah Andrea Monaehc- Con- 
llanimopofnano, ad quern exIUt Theodoreti 
ep.flota itfj. U exGarnerio notavit Paeiut 
ad annum 4^. num. , 7 . IM t enj nl anno L«. 
•dhuc er« Monaehui, utliquet ™ latidata 
Theotorct, e^fioi, . nofler vwo Aaifm 
Simolatena: jam pra;crat EeeleJi* anno 420. 
utcx Chromco nortro patet . 

2 jXntw 741 . i M emendavi errorem im*- 
aWBrfi , qui id fiftum anno Grateorum 744, 
^UrtilJ4jj. reicrt, contra communcm fen- 
SSr"^ cont " 'P''" 1 Ephefime Synodi 
Afl* , ij C eaam corrigendul ell Dwnytiui , 
qui cundem errorem ex Ou-giiieo nofiro 
nauiit . 

3 Ifati V'ijepag.tpj. 

Eec ij I 


%:''-' ; J 


1 1 
1M 
404 BlBLIOTHECA OrIENTALIS. ■ I - II J ** 1 I * * V*'."*_ 

X , • ^ ■ ■ „4# e» JaU^K-* *ni* 

I r ft**."' r * 

N O T ^E. 

1 Ditftoriti ■ Eodcm tone, hoc eft, Grs- 
rofura 7j4- Chfifli 44J. ordinaiionem Ul °- 
ftori refert DionyfuK in Chrohico , cujut 
fcnteniiam amplefli vidciur Boliandiu ad 
di cm iH- J ami aril , dum in dubium vocat tin 
S. CyriJlus anno 444. vd 445- * v,Vii **«'* 
frrit, At Cardimli* Norifius lib. 1 Hifl. Pe- 
]»E. cap, is. dofii probat, Diokorum an- 
11044+ Cyriilo I'ucceffiHe; Athniafiui tnim 
in libello fupplki , Aclioncj, Concilii Chai- 
red onen fit rccitaeo, poll qu am conqueihts 
eftde in'iuriii fibi a Diolnwo Cyrilli tuctrf- 
lore irrogati** fie ait : Omnia b.tc advfrfum 
nit d XtvrftHAifitmo iy £>ti mnemitfimf Dio- 
fitrc ptrprtreta , in fAttf efftf hedit nanii to 
dttumvenitnie me . Atom rerkattw Suit hie 
libellui anno 451. die J. Id. Odob. mio habits 
til Actio j.CondliiChalcedpnenfis. Quart 
Diofcorui inno 444' J1on 445- Epiltopimai 
in: it, alioquin, ut mquit Cardinalii Norifiu*, 
Atlianafiui annum taniumfrptkriuiiiriume- 
Tairet , Certe Dlonyfiui inChrouico obi turn 
SanrU Cyrilli cimfi|ii»t ad annum Grarco- 
rum 75 j. qui inflO Chriili 444. Kip ondet . LXII Anno rcptiivgcutcfimo 
qutnquagefirao fcxto Diofcorus * 1 
Alexandra: magna: frftua fukEpi- 
icopus . 

LXIII. Item altera * Synodiis a 
Ephefi coafla fuit , in qua Diofco- 
rus anathemate perculit magnum 
Flavianum Epilt'opum Coiiftantino- 
potcos: Domnum Antiochix : Ire- 
nsum Tyfl : lbam EddBc: Eufebitim 
Dorylei : Danielcm Hiirau : Sophro- 
niamTcte, &Tlieudor«um Cyri. 

LX1V. Anno Icptingentefmio 
quJiiquagerimti nono lbas Eptflopus 
EdefTa excefllt tiie 1. Januarii: cui 
NonnuslubftitUtusruit die 21. Ju- 
Tti , tenuftquc Scdcm annis duo- 
bus , & fecit Sacrajrium J in Ec- J 
ckfia . LXV. Anno fept in genre fi mo ft- 
xagefirao claruii Leo 1 Roma: Epi- 
ftopus . 

LXVJ. Anno Icptingentefimo 

Hx3- 1 *4ittrtt Statfas Eftbtfi. Non anno Grat- 
corutn 7Jfi. congrfaaia eii , nt tx mimeri 
prarcedentij conlcquentia coilijii videtur ; 
nee anno 757,111 Dinnyfius in Cliromco tfa- 
dkifed annoySo, Chrilli 44s. ut cxAfli* 
ejul'detn Pleudo-Synodi apparct. Q^iart_. 
quod de Iba exiho numero fcquent i ad an- 
num Grseeorwti 7I9- narratiir, anno 7^0. 
licidlt ; Ejvheiina coim h*c Sjrnodui , in qua 
iLiidJilirtJUi! Tuit, JiiuoCliriili 449. die_> 
g. Augulli inchoata eft . Vide Pagium ad 
hutic annum num. xi. & xii. 

j Sm-rUFfum , Auflor nafter Crtrca voce 
I'H«m5», utitur: quod &jjifrl facit in hi* 
¥ ofibus , Iad>3it'}t ftiknds , libtlhu v duedt- 
tunc lipittt-, leu milliartu Ac, Ell autem_> 
I'l^rii.f $atui fitftr «( vtTttiandiiit tabulttt 
jmhfiis i CIctKis itmium , vnii fainUtib\u 
refit mu'ittii'u) miiiq ueritpeittlrafrilis T ui ex 
GrzcortimEuchoiogiocibiervat Svicerut in 
Thelatiro. 

4 lee, Decitnum Poittificattis annum., 
tunc agebat S.Leo. Quite qux inSyriaro 
Textu de codeui dicuntur, dc celcbritate 
r|ui ngtninit , ngnde initio PontibciluJ in- 
ccliigeada font . ■ Chronicon Edessenum . 405 

J-i*t— Ub£* usoiopai A^V ftxageOmoftcumloSynodus m ur- 

jfjj*JL, beChalccJonecoafiafuit, J6^ZJ -WJU* /t •r-***fO *Itf f » ...» »j j # , t 

f » < * V + LXVIJ, Anno ftpeingentefimo 
(exagefimo tcrtio daruit Mar Iftac 1 
Scnptor , & Archimajidrita . 


*. I" v "' »-• « ». * ocn " s - tixltruxk autem in eodem 
^ L^ Jo*** fc^, Nofocomio tauten SS. Cufma: & 
LXVIII, Anno ftptingentefimo 
fcxagefimo noiio die 28. Octobris 
requicvit Jbas Edclla: Epifcopus : & 
in locum fuum reverius Nonnus » * 
ardificavu Tcmplum S. Joannis Ba- 
ptise , & Nofocomium pauperum 
invalidornm » extra Portam Beth- 
Semes. Exltruxic autem in eodera »om> *\_ t Ua . ia^ba, K.JU KU Damia ™* Prai erea.Monafteria,Tilcw r /efcjuc excjravit i fed & pontes feck , 
* Mao"a» Mja^U & vias exarquavit . - ^i^ ^ '. I ^ );y^ 

'*■• * iai * /feo^i* AJki LXIX, Anno fcptingentefimo 

** tVtWt v ^k KL& «a£i f ^^fifdmopriinoniigravit ex hoc 

W"1-*k"'i -TTy,: , isculo Bcatiis Simeon 3 Stytitcs die 

P^»^= ^*A.^ ^ — .^fr^. MiSX 2. Scptembris , f cr j a quarta , hora 

*v ~' I" * T * « 1 ** undecima. 

/ * LXX. Annoieptingentefimofc- 

Ji-ojlU *fl U=> ptuage/imo fcptimo ajdificavit Leo 

. ^^ijl **av>^ o.ipalo CaHMiiwm 4 in Ofrhoena , quam 

™-*^ , ov»» -m. mo^Ajko dcfuo nomine Lcontopolim tpptl- 

. \dcJsmJ$/~&/ 'o>J ^a« iavK ** Epifcopuni ctiani i 11 ca coufli- 

- ' tuit . 

tr — UU ^mjlM+, bl*. ^ LXXI. Anno feptingenrcfimo 

-<JtU/» ift^o«:%» |_^ wj7(/ "^^mo faundo deceffit Non- 

I-'* M Mr ""^^Ep'^P^^uiCyrusj 
-to MM 

N O T vE. 

t fli«f . Vide pag. 107. 

a T(jwjiiij . De quo iiipra pag.jf 7. 

J Simum Stjliui . Din *. Septembri 1 noti 
anno Grtcorumjjj, fed jiuio 770. in fe- 
rum quanim inndis 1 hie cnlm innui «f- 
r**J ann ° Chdfli 4J5,. ni.o (itcra Domini- 
mill O, t^uum i g i tllr ex t c f m] y; [lit s> Sj ._ 

meonii Scnptorc conflet j Sanaiflirawa Sij~ fubftimtus fuit . 

LXXII. Anno /epringcnrcfimo 

nona- 

iit*m inno Chrfftl 459 . M d S UJ >cro« migraflV t 
lit pag iji. ortendtmii, , [dqefl dies mthfit 
f MMo™d» ab Auaore iwitro figoni in- 
ditent ; vidtturcj! An flare a tit) m>,(jui cora- 
piiium Antioebenorum lef]uebatur, anrm/11 
(ir*cornm 771. 1 Kalendit Septembrfi m- 
choitum , jiro inno 770. qui juxiaSyro! ad- 
huc in curlu ent t nofier Auflor arrpofmfl'c , 

4 CitfiiaisttBi . Vid<J pig.Js*. 

J O f W . Vid* in Notu ad p»g JJ3. ft:! V" ■• 4°6 BlBLIOTHECA OrIENTALIS. t . ' I * I * / - t 

. * v 
. f »f 

ii P a. * . f j * * ,M. f * 

_ * **u* * * r 'It 

;t r r t 1> F "» I •» * 

]-.»^»-» - — t* /Jk^l.Yi.. . !=>> i^>o! 

nrruVftflCuao . tJHi Jjtv\i ^'-^ 

* # * 

UMBAAm^ JojfirnTi.Qi/ 

N O T aE. 

I Imii.Ndi, Iuiiiiim tyrannidisejut , eo- 
dcro eciaro uino , hoc eft , Omlti 484, /nrfi- 
/tapir i.Tbtsittria & Ftnnitio Cea. ponit 
Msrrcllinus in Qiromto, qui tjmen 4 Chro 
nico notiro djficntit , dum Leontio qiiinque 
anno* tribuit, euniquc irnerWhim aiilcm 
ImtiHsoxt II, bittaniw i&Stfdit Cm J. anno 488. 
Vide '| 1J -i' iupra funay imus pag,i*4 

1 "Ptrjkrtim Sfbtl* . De qua i up ra p. 204, 

3 .Aurum . Vide pJe.HJ. 

4 frffW, De<jiioiiipripag,j^p, 
j vfrnif 810. Gefta hujtij jjii.i defcripG- 

I11U5 pJ£.i6j. 

6 Euphonium. Ejus depofitioneni AmA- 
iTiiwr j, ficttrt fifa Cti. a kino Chrifli 49 j. 
Tcfcrunt Marcel I in i<», ftCtdrcnus. Theo- 
j'hanei ver6 anno (eqvrnii id lj<Hnm DUtn : 
ifnibiu nullcr AuAor antepotii-nJiii clfti , 
ii tuiiLliirct , locg lnu hit *h x[luliuc:i[L ik'- nonagcfimoquintoLeontius 1 con- 
tra Zenonem rebellavit , imperavit- 
qui; A nitoth i;t annis duobus . 

LXXIII. Anno odingcntefimo 
Pcrfarum * Schyla ex itfbc EdelTa 
txcifacft. 

LXXJV. Anno oftmgentefimo 
nonomenftMajo t gnttfflum fait au- 
rum 1 aruficibus univerii terra. 

LXXV. MenJc autem Junio die 
fsxta niigravit ex hac luce Cyrus 
EdHTa: Epifcopus : cut lubflitutus 
fuit Petrus, A & EdtfTam iugrefTus 
die duodecima Sep tern bris cjufdem 
anni. 

LXXVI. Anno odtingenrefimo 
decimoT plurima:viferunElocuftSj 
qui tame 11 exiguum eo anno da- 
iTiniJin peperere , quum plants ite- 
riim gcrminaneiit . Accidie prite- 
reaingcus tcrrxmotus, & Balneum 
Iberorum triduo aruil . Std & 
Nicopolis urbs corrutc , & tncolas 
omnes prater Ecclcfiam s & Epifco- 
pum , duolque ejufdem Syuccllos , 
opprefilt. 

> hnjUi JiL^^iB IjiVbOa* I v^*^. 

LXXVII. Anaflafius vcrft Im- 
perator Euplicmturo < CP. EpifVo- 

pum 

fcripn fnifTe , hoc eft anno Gwtdnim S 10. 
Cliriiti 44ijj.namlJn)n3ffiiii Eiiplifnui c\t ftio- 
neni inno ante contigiire teliiitiir hii vecbii: 

t f t T »• * 

J" t t t » rl I > *j ( r 

: a t „ p iitiui «■ aLi._ lt«ii t*» ( a_ _ gu 

vAmw 809. ^Ki^tn /«(f m exittwa Luphtmhts 
CP. Epifiepaj , t&qitodTifniirMto hmrtf U- 
harsrt dtprtkenfus tfi ; eiqut M&tdtfihu fub- 
rpgtiltis. (June! anttui Lnplif miiis Ni-ili«ri,uii 
errori«i Dion)fio««uratiir,nitrumiion dr, 
quum Dionyfiui Mono phy llu fiicrit; Mo- 
nophjrfitsj vero Catholjcos Synodi Cliake- 
donenfo propugnatoret , qiialii E up hem ins 
fuit, Ncrforiinititn irsfiiimlare tonfuevcrint. 
Vide Pagium ad annum jlj>. i num. ]. ulii 
cum uun ib h arreii > turn a it!i.:iiu:e yui- 
Jif at . 
t 
1 
■ Chromcon Edessenum. *T - 


**■ •— * J«acu. yfco Uo*ou *.*»» 

* " * 1 J r * T 407 

pum ejecir, dqueMaccdotiium fub- 
f ogavit . 

It 
LXXV1II, Anuooftingeiuefimo 
ucufecimcH eflufeJoru/tarumnubes 
tocum annj provcntunj corruperuiir, 
abfumpferuntque , 

LXXIX. Anno ofringenrefimo 
decimo tmio luculcntus ignis in 
boreali piaga apparuit , qui rota no- 
de ardere viius eft fab die vigefimo 
ftcundoAugu/li. 

LXXX. Anuo oftingentcfimo 
dcctmo quarto Cavadcs Pcrfarum. 
Rcxobfcdic Amidam Mefoporamia: 
urbem die j. Oclobris : quam & no- 

nagefimoicpcimoobrtdJoiiis die ex- 
pugnavic . 

LXXXL MenfcaurcmScprem- 
bn quftlcm aimi obfcdit Eddfam: 
artamen Dei bencficio uulhm ipfi 
attulit pernjctem: TemplumS. Ser- 
gii&aquilonarcmBaiilicam Confef- 
ibrumtamuniincendit. LXXXII. Anno oftmgenteii mo 
VJgefimoprrmo Sabaco Reftirreftio- 
nis * rcqmevit Pctrus EdcfTs Epi- 
fcopus , cique Paul us fubrocatus 
fuir. N T ^E. 

I ^fmteiu. Qu* hoc, & feqnentibm 
innugjj), I14. mChroni™ noflro narran. 
tur, fulius defcripu Aim *pu<i Jofne Styii- 
11m 1 rig.171, 

1 J*i*/s HifitrrtBiosil : tiiminVtn die 10. 
Apriiii ,, jn tjuiin Sibatum Refurreflionit 
antioChnfti^ro. jncidit. ■ 

3 Tecbgm, EHfibtmi* . Piuliillrer Jt^c 
MffKilur iTheophine ad ttawm Incirn*. LXXXFIL Anivo vigofimo prt- 
mo Imperii, AnaJhfiusrccham Eu- 
phemiffi J mart^risaperirijutnt, ut , 
volumen , quod Syitodus Chdce- 
dooenfia co in loculy. reporuerat , 
indidem extraflum crcmamur . Alt 

quum 

tionii r«iindi', m Alcxandrmw 504. KaJendi* 
icptemhrmnniChrifti j„, Jnchoanun, m 
qutm »nnui vigefi mvt » pr t mllJ AuiiUjlii ifr 
cidn. Impmr mtum fmitrmw , jnquit lira . 
thrrnxmi jtru M npud CMmt^m gtfittum 
™* A%<rf r ; (Celerii) *^ J £S 
ff^tr* (j. difittpctt <vr.it rAibtt : t*s vtri 
M'lle Hotztai inuluri M«ctdt*iiii rejxffuir, 

tt*Mm tmm u i farim Mrtotst *ilmp,m. 
tsrtmJtiuht, 408 BlBLTOTHECA OniENTALIS 
i* 


O , V*i ft r v> * W • V 

Too) xrftjn i ■ V" ep,t> t in£tCi 

JILaaioZ kZ*. qv~*v'A Jj!.***** 

;au— ;-i •u* ^»n» u^ quun) crumpcns ex Area ignis fofTo- 
rum ora iiwafitFet, Anaftauusabiri- 
ccepto defiftere coaftus eft - 

» » ■> •» •*■ *** " ~* 

LXXXIV. Macedonium * ta- 
pi en CP. Epifcopum j quod anathe- 
ma dicere Synodo recufaret, expu- 
Iit , eique Timothcum TufTccit . 


O T M. t Mitrtitomun , Deejmsbdicatlonelege 
Theophinrm he. tit. & The frdonira LeSo- 
rens I tr>. i. Hunt ttiam fanfi iutcm probat 
Henfehenin* ad diem ij, Aprili* , ct Pajjius 
aniiu til. num.;. 

1 yiftluinuf . Eodfm anno conjuratlqi- 
Tirm Vitaliani rclVrt Marcellinus in Chro- 
nica i &TheppUanci ; Jt i)i i j vide Pagiurn 
td annum 5 14- nura.14. 

j ^nafltfui . Ejui intrntum eodetn_f 
anno, ac die rei'erl Gyrillns in ViiaS. Sabat •" 
ex quibns error Theopbanis corrigendus t 
*}gi pro menfe Julio , Aprilem pol'nlc , 

4 jfMittlmprrii frtumie : niiiitrucn , mtaCe 
Srptcmbri irini ChriRi s 1 ?- quo numHa- 
juiinit Scveri fng<m ntrrac , Veriiiu anno 
pratf cd«nti id aeddifle t dofle prolij[_Car4ii- 
uiji Norilms mLibro dcAmio & BjpotUi 

i>M<-M;iiCiiii.'niiH Uuticn. j. i.ij\6. i^V3- LXXXV. AnnoAnaftafii vige- 
firno quarto , Vitilianus J in eum 
rcbellavii . 

LXXX VI. Anno oflingcntefimo 
vigefimo nono , die 9. Julii objic 
Anaftafms J Imperator: ait Juftiaus 

fuireftus eft • LXXXVTI. Anng Imperi i fccun- 
do, 4 qui fuit annus o£lingeiitefi- 
rnus crLgefimus , Juftinus Scvcrura 
Amiocliia, StMabu^o Xenaiamex- 
puIi[:quotquot Lnfupcrquatuor Sy- 
nodos (uicipere recuiarutit, cxilio 
mulftavit . 

LXXX V JIT. Tjnperaroris autcm 
fuifiiiiaiii Dei amautis curi ptovi- 
dciuiique faftura eft , Ut Sau^tr 
quatuor Synodi Ecclefi* Dipiy- 
chis S adlcribcremur : Nicma vi- 
delicet 

grin* lib.'* cap. 4- diferte fcribit ; Trimt tn~ 
ptriifiiiMnaeSevwn , qui jtmiacbi* Spiff »• 
pus fufrni erdiiMiKS « prepitrti qw£ Cbakt- 

aticti'itie Mtl etjohitt , tamprckt<vfi}nfiit)f$i+ 
nuft&t- DiDnyfius demuro At polit Ion cm Se- 
vers annoC«ECoruroSl5>. Oirifli 51S. per- 
aflim fuifTe, lellstur . Vide Pa£ium an- 
no 1 1 ft- num.7. & Tiy. num.17. 

y Diptfclus Id contiftitanno prime Ju(tini, 
quern Syri Anbeli]ne ^iHinianiim appellate 
folentjndiflione xl. dj« Dominici, i^.Jniii 
in Concilia fub Joanne PatriarehaCP. cujut 
Aela «eiiantur in Concilio tub MenitH— • 
AeTj. j- Tub hoc tilulo, Qgemtito pr*Akaiie 
Jinl Sjrttrli , tit videre ed torn. 5. Concil. edir. 
Labb. Nam J«flinus, nt fcribit Zonarai, qui* 
dt rtlipmt rtfliffcni fftilieb*t 1 CbtUtdtnenft 
(>.■. 1 i ;. '» •■''.'■ (i^ r vi if j in i , f> ft { j. .V.i.'JiVi' j JV- 
rm t f ut ri< HkbrtuaM in Saefoa emaiam Ec- 
ritfittsm VmmmntiiiiOi rtftrri cdiihjiifii. Chronicon Edessenum. 409 

^ — mm. ^& tipZf ij&Qp+jm ddicrt ( CoQflan!inopoUtaiia,EplM>. 
v^\; J ' V . T ^£ ^ lina prima, & Chalcedoiienfu . J^ ^Ufi HaiiW AnVI % LXXXIX. Anno oaingente*- 

uct>, L Ota) t.<*UJI iaI&£ /i/ fiino Wl gcf"iwprimo, quarta No- 

I 1 - r ,; , I , , ' ' vembns,P3tricms 1 Edeflamvemc, 

P^»i^, ._$.,/ ^im.1 ^^ ^Jos^ urPauTum 1 indcexpelleretradegit- 

°** que N o T M. 

t Ttirielus . Fufini hxc narnnrar I 
Diotiyfio fol 94. qui iddie, Piufum EdeiT* 
Epilrofiirin, rofiqiiaro 1 P»tricio Antfoch iam 
pulfujcfl , Pauli Antiochtm urbu Prscidii 
coTifilioScdi fin reilituttun fuiiTe; har ta, 
men line, ut Concilium qmdem Chalcedo- 
ncnie eorde ampleficretiur ; ore vero iliud 
fe damnare fimularm ; quae pura tmta iUit 
MdMetQTfiurttm Jabula., ncPaulun,, pra> 
Htatt maamBiBogtihi vimm, ad orthodoxam 
fidem rediifle Utttntt . Occafioaem i« de 
fe mrinandi , Paulur ipfe r ra:buit, dijm Ec- 
ciefiar communiontin nifi pofT Afdepii obi- 
rum, lit Sedem fuaiii rtfuperarec, noil petiit, 
ouam & paucis oienllbiii tenuii, tut tnfriin 
Chronica nultro narrltur, 

2 TWa* . Librium Interpret appelli- 

Corf. Sn. V«. XX V. & XX VI. in h« v!X! 
I J- j[. r j 1 -** i» » 

*W 

Afoi- P Wi Epifiapi E&fftnl t Librsritm tmer- 
frtus : qugi nimirym e Grxco fermoncSy- 
liacos fecit , mi de munere Initrprttis in 
EccMU EdelTi-na ditemm: , qul i m de Jacobo 
ilfjui nrbii Epilcopo lernoo erit . Foriaffe 
e(iam T quia Commentarim in SacraraScri- 
pturam tdidit , hlerptts Librorum diflus eft , 
utdc iuoTbcodoro Mopivellcjio Joqurtntur 

Syri Ntlioriani , <juem jjinjnu Jmrrprettm t 
tea Commematerem alifolutt nunctipam . 
Pinlumvcro initio Epifcop mil Cui in pro- 
fligandif quomndam Plbiiito-Monadiorum 
erroribus , unicum Gamaiino Pariu , feu 
Perrhorum urbia Mejbpotimiae Antifiit^j, 
Fgrcgiam operam navafle, icllacur Diuiiy- 
fiui tx JoititieAn* Epiicopo inChronito 
«d an Bum Grzrorum *n. Chriiti jioi cujui 
verbirecitaTe hand imitileent, quumtcle- 
bcrriinx quxllioni dt Arymo Br FerraenMio 
Pane, qui in Euciiariftia Sacrament© tonfi- 
cienia adhibttur , maximam lucem alferant . 

* c I * tK t f h f i r f T T tf 

v ii*f |(l(a H^i ^*^« W f*al ^f |j-J> 

Ul fHf ^o ^t 

'» #>l T T*„ f 
Tom. I. r J * 1 * » It » ! '» »••» 

- fei^*» J — in*, * -y* it A*' la.L> ^>u 

v 'i fl ' v* . If" * »«.* * ' 
1 ' r ' i*-,* ,";*'*«* » 1 

I * ^ T '- . »-»» Twl f itlf 

*<• 1 ««. ^^jjpa. U*.;^ ).|, ^, i^^ji^j 

1 ' JE? I ' * f * » V I * 

" * * » t r ». » ** j m» r 
' ■ * rr i1 ' <$** M 'y> >»/" i-x-^feMe 

( ^£ ^*«. *—\ r I..T < „, Ji^^^i 

,/.* lS, *».*■»' r.l #r- 

"*■ — •st** ^"^ 'a»t! , ./ ei ^idi* 

I # * 1 * v* * '■» •'# t^ I » 

I la— * J»-i ; ^-j^ili,! ,&*/ -^.s ^^.» 

1 * v.* v* ,' ■***• -**__* * r. 

sf7 11'. ' * , '. *: t ,»*■ M r 
1 ^^ki/ lt»*^ J-ieta 0/ 1 Ui°U> ^-ji; ^. 

* — «* » 1* •■u* •- *»•-* ^aj.1 Jbi.11 ^tit ( 
. * . ■» * #?■■ ii ii > ir >i 

x ^./. f_^,JJ i.i.rt, (j,. . ^j ^ # j^ 

■ ** * r '»*, r ij i» 

if j ' "v ' » ■* M » . r 

P; 1 ftff k ••■> y ..jTim I --i . ^j,],/, 

* "-*."/ \f '. * T * ' »t* • + 

•Ml ^^f . llV*,/ Jii^j, U,. |»SlN .b.1 

ii!L_ r • * * » >. 1 ' * » ' * 

W!k*ia U*.)*iii. u M iT . ^ l i tx, V »«A* i^ 

.T I T.I 'i.. ir 1^ jy . , 'ff 

"— > l*» •!« P**ai w )du |— Jio«t I ti-\ 

* • ' '» . »-* , I r-l » f • « 

(1 « 0»Lb I (_ajt (ifij, |iW« yMu» — . r . 

(^ — *.►*. -mio/j U*_» J.*,;^ Jjo, |it-n£ 
•-■ » . It. r * I I 

- ^ — ,) — ». ; — » t — ii.,v £* preptm«Aum itmpt/fttr CMnyMvA D/jiAb- 
/((/ ifl rrjtDnr Vtrrbmtm trrpttm qucru<idsm t 
qui ntc pnatm ttmtJtrt , wiv *J««m bibtrtftfl 
410 BlBUOTHECA OrIENTALIS. 


. <Safl~ ***** •$ J*°» W* _is mill ^j .c , at-**** ^ 
|ftL*,»a^aa h~2> K i «*4»i? 

> %(i© . J»0*-lO_t» '^AaUOO JflI<60*Jj 

itRmbant , jgnrifam iwjur ixFriurii«/, fiw- 
nim Mw^trM Jiff J**" «£*ffa jltrrt > t> W" 
_<rrii »"«*'"«' ejm foti i i*fiBriw£ieri«i» , <y> 
iwijam mmm a/W tm/;jiM-«MiMfj>Jiif« i & J*" 
Jajff falsi predicabant , akajipastm nm cemt- 
klrent , n/f iflarfffl inlet rm , iy> <i frit* tbfimt- 
renl , XfW) f 'rt r, "w »wf ' »ete$\*si amtm 
tibi ippmui t Sanflaritm MjRtTXirum *J'u per 
ftimmam imptetatcm fucc ttrrebant . Sasra trga 
Obkihne pkmmqut fafientabatuuf . £«/«- 
fitr ButttlUnt) ijUam ip/ Hmficiebant , dii 
ftrmfnialaiii , &■ Jif/tf *>/>*'■ ienilitbans , (« 
jJVrrJ aC| <n c#iimi/>M**.f i JH«"« i« WUlfllUW 
Ctrpirii Cbiijli, QUOD IN Af.vMlS MANDU- 
CATUH . Citterum quandtftirnquf vete.ftlnS 
inlifirti } panttri Jtmpliettn ( hoc elt , cornnjii- 
nem , & vulgarem ) efftftbam f^tr alter o!- 
ttiim iiiaoibui ,.u:-.'ii{( evmedebitttt - liir pr4- 
urea *£tints , *m tangam perttrmitiontm fu- 
ftipienm , Unit , terms' v* victim (idem die 
dt ipfo Cerpsrr, if Sta^u'm Cb'ijh Danuui 
rttjiri natmaStm ttmrtn , pliuifUt dtptlltbaul . 
*Ubi vtrh ai tttttiimtmfttfcepti iiinerii ptrvt- 
nitbaitl , advtfpl'ttm(l:>ta(vi!\em ttttbtabtwt t 
fumebentyvt 4 qanfyjuni : Idqiir fact*? audt- 
t>ant Sitmitti , qw ntt Drum tjinireitt , ntc 
htsmint: vtrtrtntnti tiiam Sacr'u tiitbut Jtjunii 
S^uadra^nerii . ^aiiffnprf nemitlti tliaf ittf- 
fabant-faspifiqitamSniT^mObtatientmfcentii 
prtcibm rslibraflint , {y tx r& nuti<it»m t>ttat- 
rant ismtdijjim , Calktm v>Vi Sanguinis *qu4 
ftrvtnli ttmpcratt fititaj fu$i , t * qitsfatnli 
hbtrtw quantum vtlitm : mix plenum alter 
ait ft paTTtgtrtiti . lit hum parti rrrarem in- 

MU Epifcoptts Ttrrhorum . Hafleum Joanne* 
Ali* Epiicopuj , ^ui fub Juiiiniano duuit , que homincm , ut aherurrum fibi 
opcaret : aut fciticet Synodo fublcri- 
bensEpifcopatumretincret, aur ci 
rejc£li > dimirrcrer. Aft ille quura 
tic ut rum ft liftunim rcfpondiirct s 
ad Baptifterium profugit . Quod 
animadvertens Patricius , veritus 
Imperatoris terribile ediftum, coa- 
Ous eft Paulum k Baptiftcrio extra- 
hcre,&Selcuciamdepot[a!iduin tra- 
dere . Imperaror verA improbata 
Patricii fentcntia , quod (cilicec vi ex 
Bapiiflerio hominem abftraxiftet , 
EpiCropatum Paulo reftituit , fpe- 
rans,eum a propofiro difcerturutJi, 
Syuodumque fuKepturum. Quaiuor 
ergo & quadragmta poll dicbus Pau- 
lusfedcmrecuperavit. Quum ver6 
infra periinacia did pcrftitiflet , nee 
Ml Syngdura ruR-iperec , adduci po- 
rujfTcr, Euchaitain exiJium depor- 
taii juCus £ft . Paulo Edefsi qc£to 

fob apui Dicmyfium'iii Chronico. Hinc colli- 
|et Prime Azymi ufum ad Sa£»m Litur- 
£jjm in SyroruiTi Ec*!cfii elTc ajitiqmlTh 
mum , quern Miromiae & Afmeni in Orien- 
te hiflenui rttiuncrunt- Qiiate imnwriii 
JRemudoiio A.brahjnai Ectiicllcnfi* & Fau- 
ni NiironiMafoiiilafutn dt hac rr il-I:.!iui- 
niuni rjfilliciir lib iLiturg. Orient. P'g }•*?- 
Dtonyfiui f«im Syfuruux jKobicmim Pa- 
trurrht , qui Ijki:Iu oJiiiu iCfibebill , lincr- 
ti b« loco iflirmat vfltutrera in Sua ZctteJi* 
cemmu dtttr reCfrptam, (,'frpnl t'lrtifit in »4zj- 
w" tnsxiutari • An \c;» in Eft Idn Linns 
& tjrarra , cadetn fiierit drca Aijrrnum di- 
lii|''nia, net ne , vide d oik iU]mutuC*rili M- 
Iciti Bona Re rum Liturgic. lib. i. eip. tj. 
Secundo, Syrot atiorura Orteotaliiirtn roorein 
i Concilio Llodkeno laiiditum leqUUlD) , 
in Qjiadragelinia Sicrara Liturpiam inwr- 
muttrc faiito I'uille in lidxiouiidie diclius , 
qui iejunio erant ca nicer it i ;{ui>t vera quin- 
qiif : qiiamubrem j S. BailJio (ejmiium ilind 
intiHjltt dirrum appeJlatur . Tertio iiiiiin. 
dum vefligium ului aq «* ft rventis in Litnr- 
eii : quern rrudtti qutdcin leriin indufi liiu 
*rud Greefliexiltimirunt , &ine)fcinpliri» 
hut quibufdim Aribids iitur^iaf 5 Jomnnil 
Chryioltotni ad Eilum Mckh;ttrum roncin- 
mtte antr iruios circitrr <]Liiag«nroi non_» 
txflire , mihi indnbirxtum ril : ipud Sr tim 
vtro iiiniij iu>n rxllitilie , non tbinaf cert n in. 
Sed lititiiuni oiitur, an hoc locoDtonjIiuf 
& Anflofcs *b Co laudtti rem , in modurn 
reprehetideHnt, ExUliroo ibnuim iliiuiJll- 
tiis ttntiim fuinif * Kcraioi . Vide Arcudiutti. 
lib. 3. tap. JS>* ubi S.Germitium CP- jirudgcit, 
qui anno 7 j*. <f«d/<i wirf* metitioucm JaciC Chronicon Edessenum. 4 ri 

> « * * T 

I^V c -^, J» m'«£& fei fub die 2 7 . JuHUum oftingentefnm 

I ♦** /JL_ ' m IU) f*m i J^J tri tf e( ' mi jwtii , iutettus cfi AlcJe- 

i j v . , ,^ 5 ', ~, ,', \r . P ,ll *> * urbemqueingrdTus vrgcfi- i 

*-a-^J» Jj« , a <» . jB 0r i<uto ^Mi» ma tenia Oftobris amii oaingente- 

■ ft£ril***.U !*ilfcfc ^^^nmiquarci ewftisai, «- 

. - WTr"? Pu^oiJcPauIimetiijbtutribus. 

V*^ Wiiitf *$f ^^ fc'^i. ^ A ^ ^ .j\ ^ 

U **>; x — ;£ /^ ^ ^ ^ ^y ^ ^ ^ 

^-— |*£» ^i ^i *££ xc. Die vjgefima quaru oao- 

oi^Vmi *,&* o» 5 K*V/o . "i. nm A rua '"auguracionc Afdo 

* ••" l '-Ml li. » ' !■• ^ r P 11 " Ede(r a= Epifcopus monachos 

* ?t _t ^,.J| 1*,^^, *$m?; » Oiuiitale. , eoruni^e fodales i 

** Gr- N O T M. i ^ffikpiut , D e Afd*pio Dionyfi u Ik. 
cir.fiefcribEt: ft — »\ (*i,"Vx.' u' m J* * f |l I I if * * * ' 

^ — tot. Vai oca Wki.i Ji. * * r ^ ' *# » w 

T * » r / ' , , 

aft -m*-f la±. .a-V- T| » 

» . * rt nervtet *rre««i qaum tmp/i iEcclcfiie ho- ' » /I. f f r f w» — - 4/ |)M p„ 

-tJJ .Pill. jJl j U^» f fctuno. 'Ui - ^ r * '"""'ill ri i»\ t •.A__»e f i A^i.ii«/ f»„ 8 .^ij |««ta* „.,„^ 

Ta«/u/ ptutit i rtcuptrat* fide diebut-, Cbitr- 

Tirum exiw8t> ^(aufiilt , ei, km fibrose ct'i- 

lAbai Treibjitfttm qutndtm Edtjft** BeclejU 

nfmi»r^fr!epiuH>, Hmc erAt JrMttr m rttit 

urbt Tr^fifliti -pwtTit- Qitamtbrtm a u »m 

A Ttxhahum flank Epifiopum Jtfoww 

Mtlltx,Jfet )t ibnfi btnort rtpxlfttm mtrrimt 

final, JTntTtiii *diit , & -Pouium , quad $,ne- 

dsm CbtitedmtufcH minimi fufiipertl , iu:cu- 

fivu. liansailmptmartm dedudmr, mi 

fifiptii ad TbertfimuitM miiiti* Vr<rfiMut» 

(nerit mundai , at T>aule tft&t , Edtjfia* Ec- 

flf/iic ~rffiltpiu! pfitfiiistht , 

i Mewkes Oritnttlei . Jurtiffimitn tu- 
multujntinm henna Monachorum ejeflio. 
J?' e * /«»•»"« MonophjfiuEpifcopo Jc- 
Itrttiit D.onyfiu. propenfiore, tit fit, in 
luoi gregale* ctiirao, q uo , p i„ ieonti- 

Tom. J. v *»* if * r * TT ' r ''* I, 


» r f 

OoA — -sua w^ 


_J iV _ r W -' ,T,I .» ,** L V 

V^*! ►*— ! ■ "i-^a Uiu <Au< 1_j,.i 
* N?*** r^-» \*"^. **m r iil.« iAW 


'— Fffij i( 


41 X BlBUOTHECA OjUENT-AUS . 


* 


Ctcnobitas ejufdem cum sllis propo- 
siti ejecit ; quod videlicet Chalce- 
donenfe Concilium rcfpuerent . «>;o^o Of — - la*. &X'«Uo ^S»/» 

£ 1 * * 

r » T 

-i«p-t — **/ T t-j )fcu-»io U*»a-§jJJ T.# l_J » * T T I . ■ • T.T 

f .# « » ' I * _r * r T».. r t«- r 

^u;» ^-jj» (is ftjfta ^j,p> |i*«^ !"•"• 

J * r * r fr »J* **■•#* 

* * T T - * ' ' \ % I* 

. ■ r in. . - -^ (I, — ja^j |uu v <«i. ^A*> 

» f I -r • _r » w * '* * 

AaLk J*r A T-i l— '' < BW tfctt* (*"■• 

J J.r r„* *.f F- T*U ** » '» * » ' 

. U\*,i* Im> UjU» F**..^ ■ ? ■■ *& •* '?*- 

£« Ttrfttutieiit magvi Catggbii Orient almm 
Edtjftc t if uttetetum MeMHtriwum twins 
Orieatii ipQrtiiitwtn {Affynorvm niirurum , 
AMeiupcuamtnpriini . } t'snobirar ijliut tna- 
£nte tf ftkbris Denial 0>itMt*Bnm BMtjft , 
quum Tnu!nm Epi/ropum iitjSJtfiunm neit effe 
tftnperiftnt , f#8t fekifwat r ai eidtm dtjcive~ 
runt , if int/num baSenus 'oerem fumendi 
Cemmumonem ab Etcitjiu Edtjftna , tbrapert ; 
qusdifTtliqui Ede/fetti atque ^tmidenfet fece- 
rutit , taitta MiMflM MmttHtimt , tit tartar t 
fujvfqttc aruiu bwmti ctftrtnt *natL<tin*ti- 
%are Chiregrapbti prtpria flkfit \f*\t*tf\'H0t* 
Chaktimtnftm Sjnt^tmt t {?• Ltanil Tvmum t 
niout mines prefitnits , nut njtutei , A 4 -:*i 
€btifie pa/iVwwm mtfft'Hiturtt, H*c »b 
tntml'Ui /dipt* if- dtftmt* futit , eattrmqur 
prt jhtbm tfihM M/^fii (tgebttntuf , Quad 
tiiam rtliqui SjfU Mmatbi if approbaruitt t 
4f> imitm juBt . Ea tuaftn-e Mmtvbi Odtit- 
taits tjtHi fufrunt a/peitimn *»ni letup/fialt 
4 mUsiix "Pf*fiftQ T t-,v et. 11 tic , iitfii£4»tf 
jmpia uijikpit ■ Qitumiiue Sattllitti i>ij!at<ur , 
til ^nantattis if abfqvt mtra abJifiitTtnt , 
ifsirtcbaniur CtOiebltie t ft itgnlij/uH* hyontf 
frtgOfibus prajitr <rmiitm bumamfttm txpijl- 
tety tJHCti Berbttrx nfttuqham factrem ; pro- 
fit !~:m tsuitm mtiltel Mate , ij> grttrt <jrM«- 
dint impediies , {j. in /ttluja jattnus J'emt 
babtmt , qui »tc pf/lem ftwJ%W* pafitnt . 
iigibv s tammatai Vburejottmrs , mm ^/(tifia XCT. Anno oElingentefimo tri- 
gcrtmo fexto aqu^rum atluvionc 
qnarrajam vice infc/lata fuit » EdeC- 
(a 1 (juarum tanta copia , eaque vio- 
Jcntia fuit, ut disjectis mtrnibusrdl- 
ficia urbis proftravcrint , civcfquc 
oppreflcrint , cum ingenti totius ci- 
vitatistfadc, 

XCII. Quo infortunio perrerri- 
rusAfclepius Epifcopus, Edefla di- 
lceflit , proreEtufque eft Amiocbiam 
ad Euphrafium * Patriarcham : qua 

in tranftgii , Ut ivmtata ijt eamthf *?n'f {$> iif 
vahiiis fupptditarei : quibus tieceptis titnatbi 
dsfetjftft bidita ante Ftflxnt 'Tiaiaiii Ittmiai, 
atgrej fenrfsttr itt hHuUi drpertanter . Ptrgic 
Joannci tflormn Monithorum Iter LJtfcribe* 
re.&torundcm eyilii Ppitium fewnnio de- 
fijlk : quo tscaf! o ad fill Mon»ft«i» eot fuillc 
revnfatoi Theodon Imperatricti fivors , 
& Eflifirii operi. Subdit demum , «ofti 
pod o.-'rimi'-.m imer ipfos C«tio&ii« di- 
frordii^ Imrtritoris juflti iteriufl fuifle efuil 
Mon»fttrii« eypulfoj, MWnm Elifjeo 
nnoHiim tn ipAjruin oraine Mo flic ho , & 
Epbrsrmo l>airiirrh* Amiofhcno rem Jfiid. 
Irnpsratoftm pff |iier« UTRcnte . 

1 Fdfffa • E|U1 liibnirrfiuncm liilii'ii At- 
Jfribit IJioiiyllilJ id euiwtciu Cratormii an- 
num 8j«. au»m & Evagnuj lik^.ttjp. S, loco 
Jicct Hon f"0, re fert hit verbis : liW>m tem- 
pviliiu Edtjfa , (Mw Qfi*in*t m<um>u 0> 
epiikitliJfmta-vSiiri! ttrretttit , qui eampiAtttt* 
fuit, inuisdatiwe fibmrrji-tft ; adei ittplu-iim* 
WrfrViJ , i? jimim/roW" Affinmam Miiltitudt, 
ttquamn vi tbrfpSO) , f audit at inter if TIM . 
AJdunt Theophin« t Ccdrenm , aliiijiie» 
aliquot ,!ii-lmi eliprn taul iimninutt lipU 
dcasn tabiitlra in ripi Huminn rifperumj 
fiiiifc, cul inliutpiumtrit, Saltttar fovius 
malifaltabit civibus i 11 Jin Aitviur EJeitsr-, qui 
Cira:ci» i*.'|iiL dititur t SftiKt «p|<elUtur 

SJ .< haifan , hoc efl j Sahamr . 

1 *&d ksiphrajtum V*t tiate bam . Alum 

fuez Afclepii raniim, ex odio in onhodo- 

x.itn ilium Antiflitem , comminifeilur Joan- 

[id Moijophfrui EpiTcoput 4pud Diunylium 

r t * r r I r 

in hxt veiba : |i-^»* ^**-»r*( ^> ^*»-a 
,, ,1 t, f t * ft » -r 

I I I * » It It 

lo ^ ]t*, r j>,% k'. f' t^ » ^1 
L-V» Chronicon Edessenum. I «" -V iff* * " » r 

^ju:**aw j*!^, ^ v /.,i 

*.< ^ \ J'-^i ^£» J;ii/ 

**£» Jos^v ^Vo (Jaii!,; oii^^ 
M iV I h. * * ■ '1 f i» • » » 413 

in urbe port feptuaginta dicker dies 
etiam cxrinftus eft vjgetf ma f epiijra 
Jum'i ejuidem annr , & ibidem con- 
ditus eft. Cadaver die quaru Se- 
ptembris ejufJera mtn Antiochia 
deportatum, inEcddk Sanfcti Bar- 
hha-prope S. Nonnum Epifcopum 
uepofitumfuir. 

XCIir. Pauhis autem dc obiru 
Afclepn certior faftus , pcem'tenrta 
dii&us,Marfurtimanopatiido fup- 
plicavit: Libellum quoque Euphra- 
I10 Patriarch* obtulic . Qiiamob- 
rcm tiim propter Libdlum,tum pro- 
pter IttcrasglorroJj Deumque aman- 
tis Mar Juftmiani Patridi rdluutus 
fiift , fiwm.jue Salem recuperavk ; 
So&avaMartii anni oaiiigentefimi 
trigdim f feptinii port menfes ab obi- 
tu Mar Alckpti o£ta Edcihm ingrd- XCV. Vi- pill yt 


• — .t*!** J — &ju> (i_ — *f« 

* . T 1 * T» I r IW I «ld. *»M 


K«i.»J» "V^ib. U« h a i V B a t ^ , .^^ f ■-',? 

mJ 1 C' •« ^' ' Tl ~* * I * 

> ' .' . T ' »'* r . ' » - ' '* r-» 

'/ ,* i» * * * t-T T I t 

' t tr.Ti r 

*t Utah *w-j,»n ^fi - ^i - 
1 Vi* * .* ^* * '+" * 

J «^b.t m — f*J*. , m *\nmV .(uh^i 

1-' \ 1 *"( J \' * * » • " r» » 

"— ■ J— ***fejff «^ ^i^is yiauD* ^1X1 

' fc r r t 1 1 r t. t *. r ft 


f r 
if 1 <mti**f 

*v ',.* r T r. . t ' P 1 1 r 

T * \. T .* * " .' ." * » F -W 

^— H 01. fc*/ ,„, */, flfcj^Ai, ^,1, ^,/, 
'it ,' ' ',» ' 'it r 1, » 

\**^aV f_— j |<.» . ^ , p ,|| T _^ w JlL D, Pf/rftf mm ;//<m athvimh cliAtn, impiuf 
vtfilepiju wbii m ttmptfiat Eptfcepai cam~ 
prthritjtt v*tHs *x mtmtmmm ctmttrb. 

ftm , vsrttftts , tmptafUt , ^j, f a /7„ Bf j^j, 
**/, «/ M ?Jbi conitmtnitoicm teactdtrfrti . faf- 
jtenitt m wkhU wtjecit , temminaias poif,i- 
Me tetmtnta ^ig'ftrvilstttm . Qu»m vt*i tit 
ipfi notif uliuvit e<mii£ijfcr, ptrfu.fuin ttnmLus 
Jim , ctujtm tliius ttUmiUiis faiffe (tittm 

Wtm r mv m m t mm Hrejeiiicn*b Epfctpe 

i? cimMt jujiai ix%eatt p*w. VH trrt 
Vibub WW* i»umiatitoi fihtrttaejl f ,-. 
vf/dwvfJHu teptrkule d&mSifkmmt, in 
^tUpfMm rtitfitr&uar , <r> inftff, t j tt! j^^, 
'ppetmi: autm preftftd lapidtiw tituitftnl , 

<J»*m*d Eupbrtpam fit* fig* ^Sj, m «,„ 
M'ftt ■ U»i fr btm & mjfmti exftpit prefaum, 
JAlMHtaqut >«j* U cflum r tmttJkm Itxeftt- 
P"*nm»* pepHfo mditntt t Uxd»vii : Pidrrr, 

*)ik*t , »btnm*H*imm , nmixr *rcw ^ , ■;-,-- 

tkmdihvutmtvap. Vtrtil^iif ibiUm^tjUr- 
pmi , nee £J r g am pefi fu+mtunphfo iftijr'f; 

mfmnktpm (y mmtm&tMjUtttUsjZ* 

'" 9 » !"#/?*"■ 'lit cgretrikits tddixtmt t dt- 


ii 414 BlBLIOTHECA OlUENTALIS. I 
"> 1 r ^c \d^aecl$/~ JfoS 00, <■-» 1-- XdV. Vixrc Ciulns Epifcopus 

•***• h<>! * . i> !•'•»*' i ' l| a tenia inaucuratione menfcs 

*\£ ? UW o^*,.^ U&* »ft^ oaodemptis dttbus otto. Trigdi- 

. Vliiol f JE^el' ; j- liaf m^»' ma autem Oftobris anni: oCliiigcnte- 

r » - *,»*!, , 1 r firaitrigefimio&avideiuiiftiiseih J- O iJJBO JJffj/ 


«-r>-i_ O0|iO 3 w.j7I/'|iioia ^ItoiLl* J kalis £ 

XCV. Surceflbrcmque habuir. 
■ '♦j »' ti - 1 - ,.1.. Aiidrcam » » qui EdelTam inyrefTus 

. (SiaU&t&fiaU* JIaa'aJZ /*\i** oftingenrdimimgefimioftavi. 

liOxZo IJaaJsoZ io*^o XCVI. - Anno oftingentefimp 

• ■' '• # f m, t» trieeiimo ftprimo viedJma nona to ^-.jio.^, +.( ^h» Maij,feriafirXU,hora fcpci ma con- 
jee* , '.d*,* *^^ JtLso;^ w<Ls ligitiugenSs&validusurfermtnus * 
" „ , ., , , . £. , T qufj magna Antiochiar pars corruit, 
°) =» .^ftJ* ^u*^t> J=»» Jioj fuofqacfilios&incolas opprcflh. 

* ****.'•."* " *•* * i r • i T * * * ■ ' 11 > * 

jbo^o/ *»/ J^-»/ J int , t iV^aa XCVII. Eo teirarmoTU qccubuit 

I'"'* h. *f . S t/y'l'.'.Ya Euphrafius 3 l J atrtarcha,srdiuffico!- 

. JOt* &WX -tH 1 ^-* 2 Jabeimum ruinis bauAus . Ferunt 

Jx^ feat k*J «n^a ^^i ^./o ejusqueftus miferabiles tndidem au- 

dicos fuifle diem pcrpei uam . Ei fuc- 
ceflit Ephrajm Amidcnus Coraus 
Orientis . . UJ^/* ^m>X«J /oof ^.OioK./j I ■ A /* J 'KlUo (IjoWX Aja. -<ia-.Ji XCVIIf. Anuo oftjiigentcftmo 

tri- N O T j£. 1 ^fttrir fim , Nequf hunt, neqiie Aiixnm 
*jll( fii«*lToriMn rommrmorjt I>ionyfitn in 
Chronico, qui poli Alclcpii obitum nihil 
ampliui d» Eftcffrnii rtrnt Ecclcfii ufqite 
ad crdinaiionc m Jacobi BaraJn, feu Kimdi, 
Jicobiiiritm ptrentii . 

1 rfr*Hi(ri|(j: . EpufLiem incmiiu( Proro- 
pitis lib.i. dc Bcllo Prrftfo cap. if Mircrlli- 
nus - 1 .: r'ouliilatumOJyhrti , Evagriui lib. 4. 
rap. ;. & ]omn<« Malcli apnd tminrm iili- 

Sj-ru-r^-iif/niiiim fj(-- ^- uW Aofii probat , 
ilium nun anno Chrifti f If in Baroniiu exi- 
flirnavit , l>d anrioji*. fetitf. Jif us. M>ii 
accldijft j titdifcrte in Chrontco nnltro jflit- 
matur; rtij rutifcnai /oannti EpilVopiU 
Monopliyfiu apuj Dion j (1 11 in in ht;c verM : 1 * 1 t\,i tl^Aiii 11*; ^. 
i r t * I f VHJf. r .1 

I * 1l.il J . Ull /iil ) Jlfa^ J/ f^» ^ff«fi> Jmptr'ii Jufiiai 7. fir/ fr« irjjiMir fyj. 
.{•:■: u'l ^:,j FfMi;i;n terrainiftuiam qiiinium cor- 
ruit bora rfifi fiptima iy>c. ubi oflavnm Jufli- 
fii annum , ftpiimum appellor , quA'l duo cir- 
citer mffifei ai oflsvum complrnilnra l lc'i- 
derabantur : /ullirnii tnim imperire r (Tpit 
^nnoTiJ die 9. f ulii : iiirpqiic ab «> anno 
ufqm: ai diem ij, Maji annijitf. numeran- 
tur jii 1 11 Ccptrm , Ic menfci dctcm , tit rtfli 
notivit Evapriiu,qui etim tfrremomm tc ci- 
dilTi' rf fcrt ,<ftit Imperii Jujt'fii ftpiimt , mfn- 
yi rfi-fjmj . Confulc Pagium ad annum jiy. 
fniru.y 

j eupbrap'ttt. E*dem,qin>Terr*motgi 
accidit, anjio marten) Euphrifpi recicac nim 
Cbroniti noftri Auflor, turn Dionyfuis : ni- 
minim Gr*corum8j7« Chrilli^i*. Qrare 
rolffndiu Paejo fcnipiiiiit , qui eandemHn-. 
KniiM.ii ex conjerturis Jnmtaxai probit ad 
prazdnHum annum num. 11. Chronicon Edessenum. * * \*t — St» 'not ^fla.J w^.^. ^ « 415 


J . .- si - fc'ia Lc»V liJa- Jo'cji c** 

^ k-i ,/'/„_ .i/ vf *- 

.j L 

tH^'A i-j^; . 1. :' ^;: 

"*« — ^ & .—Sao >£vA3a_) -—j- j> 
. >*> — !*.» «> — N »> ~i-, tngcfimooflavoKaletidis Aprilis « 1 
MarJuftiniatmsCirar creatus fuit: 
& die decima Augofti a ejufdem an- a 
ni obiit lmperatorjuftinus, iajpe- 
"Vitquc folus Mar Juilinianus , ^•L 


IC, Anno 8$ 9. decima quinu 
rVovembns atrox incendium 1 An- J 
tioehiaro cofripujx, quo pars magna 
urbis , qua: videlicet cerrjemoubus 
ajperfuerar. , deflagravit . Undenam 
id malum coepiiTct, hacicnus iacer- 
tuni , C. Anno 84s. menfe Julio Edef- 

Tarn veuit Mar Dtmoflhenes Roraa- 
narum copiarumDux crew us. -^W> fU *■_ : .r \ CL Anno 843, die decima a&a- 
vaDccembrisHunni fafta in terras 
Romanorummcurfione, vaftitattm 
Iong£ Jsteque ciraimtulerunt ufque 
ad agrum Alepinorum, &ad duo- 
decimum ab urbe Amiochja lapi- 
dem . Ea ex cladc concepto mrerore 
cotitabuii Mar Dcmofrbencs, & in 
urbtTela die dtcima Januarii ejuf- 
dem anni momms eft . / ^ r l \iL N O T M. 

■ 1 Kottudu *ApiiUi , Ewfem die Ac inno 
lufllnUnum i /unino C*f*rem creaiuinj 
fiiifle , icHiruur Pr«opin« in Hift. Arcana 
tip.9. Evagriui Jibu + . tap. ? . MarcelJinut in 
Qronico, iV- AuftorChroniti Alexandritii: 
(* quibui cotrigendut fo*nnei, qui *pnd 
*>ionyfiuns, Jufliniini fiiincufationtm dif- 
lert ad annum Grccorum I41. Chriflj jji, 

1 Oit 10. Uit£ufii. KilendiiAugufli ob- 
huf JuiSiiimn , qui in Chronku nol\ro)ul!i- 
nianui hie ■npetJatur, affirmant Ecigriuf , 
& Aucior Chronici Alcxandrini loc. citat, 
quibui add« Orillum SejthopoliMnuraJitet 
uno poll die (d faflum reftrat, diem ftpiil- 
lur* cum die moriij con funden t , ul noljc CII. Anno84j. inetifcSeptem- 

bn 

Pigiua »J anntlm 117. num. j, non igitur 
auiiicndui Joannes, qui apud Dionyfium.,, 
objtum JufHni ad aJioi ofl» Utaqt protrahit . 
3 /Mrtnituiia , Ut <J4i pJcx Terrajownuj 
Antiochiam oppreflit, alter nimirum anno 
Chnfli ji«. die zp,Miji ferii «, d« quo fu- 
pri, & alter annojiS. die ip Noi-cmbrii , 
Jena 4. de quo Evagriu* lik 4. cap. «. & 
Th fopha nn ad innum Inoa mat ion is (ecun- 
d»m Alcxandrinoi 511. Ita&duplest in«n- 
dium torripuit,quoj utrtitpque tfrnmotunj 
anteceHic . De primo loquitur Evagriui ini- 
tio cap. T . tih, 4 . ictundi Incrndii fotui Aufl« 
noittr inenji.nc . 

4 i/ii.'t«; . Eorum irrapt ioUHD Keif at 
Baroniua ad annum jj j. num. id> I ' ■ ':!■ 416 BlBLIOTHECA OrIENTALIS- bri pacem inter Romanos & Perfis 
compofuir Mar Rufinus ' Patricius: 
canuc ad annum ti j I . J u ravi it . %n a I Ova J*s*A — a -ia- JBol J J|. 


»X) ,<ua ^ r -^ -in. ^! CIH. Anno 844. die fexta De- 
cembris ex hoc faculo migravit Mar 
Andreas Epifcopus, & cunditus eft 
in xih S. Barlahi prope ofTa Mar 
Nonni & MarAfriepii: cique fub- 
rogatus Adams, EdefTam ingreflTus 
Mi* ~^» \-m*4^ Jo£^ dt dic *«* ^ugurti anni 844 

"4. a»/o ... — Aaj/e )) — Jtflit & — !*.» 0/ \*.».-> ^|_io JS_*a yt*All/v : ^SitLjD-X^V V n l-* jftbaw I,* nn\ r t&£ K_I*Jj CIV. Anno decimo ccnio Im- 

11* » ' 1 »** * * t »j II* » ♦ perii luftiniaiii, qui fuit annus 850. 
; ■ J^*-» LdiaionefucundldiequmtaOfto- 

bris , lignum haft a: 1 iti Ipccicm in 
ccelo appaj uk . 


' WJi 


L=>-\ j*\q IVq — «\ Umoo •€*» CV, Hoc eodcm anno 3 menfe 
Augulio Chofroes Perfiinjra Rex 
pojtliabitis pacii fcdcribus terras 
Romanurum tnvafit , Suramquc 4 
Alepum, & Aniiochiam expugnavir: 
Apamcaquoque por.ir.us eft: motifc 1JV&*/ U*>±U> A/o : Jlfc&jbiji que i nde caftris » Edeffain infcftis & 
1 am i * & nis P ctuI * Divina auicm prorc- 
/Zf , o y > r -9<»» gcnte gratia, nuIloeamdajtinoafTe- 

cir: N O T jE. 1 ]^lijf>rcrf . Hanc picftn anno fcduenti 
per RuhnumPamcium rrtnftftlffl, Icribit 

Martdlinm in Chronica: nlmifUin , hut'i- 
flmt xi. Jnfiiniana HI. Ctu. qui fuit tnnui 
(■JuiHi Tjj. Eim nirem uiquc ad jnr*um_. 
Gr xroruni gjt.Chrifti ;j|0. duraflt, tdhlur 
ctiam Prorofiui lib.}, de Bell. P<r£ «p. 5. 
«t>i bfllurtico flnnoRomJnoi ini« & 1'l rui 
grllum plunbut defrribit . 

1 fijjiww Imjla lit fpttitm . Procopin* 
loc.cit. nirrat, *jm* f^iniam l j. Ctmttum 
*pp*r*ifii-. iii^ue p»uto an«, quim Chofroiis 
Perlirum Rex belliini in Ronnnos iihj** rcti 
mcnlr ininirum Odobri , ut In Chronico 
iml!ri> iiu'.jHir. qllurn Perl] cum be] lum men- 
fe Mijo icqucnti hifcepcum fuefit s hi mox 
•Jiccinn* - (juarc oCirJtinti.i inunuciilis Yi- 
Oumcxiftirrjo, 11c pro in no Grfrorum Nu, 
cm liiilu'liui. & ferciui iftcimui /unhianL 
Jmperii tnnuf inctiic Orlubri congruunc , EerperJinobf'pl*"'iT innui 855. fnitojjnij 
Ictobri raciilc lndirtio prima, & JulmJcci- 
(uut JuAiniani annni relponricnr . 

J Hflf «W/n> aff»a : [iimiriim Grarco- 
rum3ji. Chrifti 540. ut fupri oilcnliim el) : 
ea enim anno Bellum Perficum EBctKWtlua 
tncnf: Mijo , lit «it Auflor noiler . leu prime 
vtft , ot Icribit Procofiui lib.i. cip.4, de quo 
vide Evifrium lib.4. cap. ij. dc Icqueniibuj . 
Ceilrenut in Compendia pig. ijy. mi/icu- 
lisin aJdit invenr* EiifiT* limgiiuj Afltiro- 
r'tz : eique tunc i;rbi EuliJium pcsiliflb 
Kpifcupurnfcriuit hiiverbii: "PremAe uefiu 
£ulaiu £pij'np» epptrttit mulitr MMMbw /*r- 
M <3" AJfl-if" , flurinf human* jirl Jtjfurii , 
»iuj^iff«,jiwrti*j>/fKr fumfitpfaperttim (locum 
ac modum liinul indlctbtt J I'afCrf ttbiliii'in 
Cbrlfii intiginem \ qua invents 4?* rettpin , 
omnia dtxrri efftt aHuriti (j»r» Scil tiaud (Ju- 
tiniii , quin pro A J xo EuUlitu CcdfEiio ub- 
icplerit • 


Chronicon Edessenum. 4 i 7 

*l* ^V'V )<&.; -; otl^C^ * V fed ac «ptia ab urbis magiftraru 

, r . , V^ v .*>~*^ CVI. Ex anriquishirtoriis liquet 

^>A* ^/ vWJb} IdSLn com P uia ntibus anaos IChriftiEto- 

-»r» I .* r * r ■ -•» , J. - " Ilnj a " g ,or iofom Patrem afcciifu , 

^-»X» ;**_»^u», a, >a ^ J^ quatuor eluviones paffam fijiffi: Be- 

M c,_'X' ^^ «JV. ^ nedK-linj ( ^/fc w ) quafl ; atis ca 

•>fVf« .Tt^ ""MniHtc moeiubiu , disjeftis tur- 

^ot«/ i*\ J*^** «^^/; ^ ribus, ciVibufquc fubmerJis : Pri- 

, * -■ , . / ■ ***^ norym ' ***> videlicet qumgaitefi- 

Ua^as *»}.* ^_^^ ^ 5J* mo rerTio d « c i«io Gwrcorum | menfe 

fUL&l b^vi k't 1 " * - Novembri , qua; urbis moenia labe- 

'-*«*- *^i* n-AV ? U;» 00 ,„ feai. Alteram, qua fimifiter ejuf- 

*4*%>VL1 9 Ulak* J^i&Z; dem T" corruerunt , Cub Diode- 

IZU U'' '.*' * , . : ^, a,l ° "*<*»•■• anno videlicet 

t^itiy JA-i^j. . „;_/ ^ /j| Graecoromfir* Majo menfe. Tcr- 

LUkU a, V^ «J/ ^v -V U T? ^ " 1J,em fub *»*>rio * Tfleo- 

*•, j /, ***»«* Jojiomvietislmptraroribus, anno 

*—*-/» |_^m um>*u&Sj*L4 videlicet 724. die j 8. Martii, feria 2, 

*-WV«».i o^^ /Alii.'. £/ **J&X eft » an™ $36. Afclepio 
pgjA^* J -V -.„ cjufiJcm urbis Epifcopo. ^-0|}«i EvChi:«iifo J. Series Regum Edejfx. 
Rimus EdcfTem Regtii 

U3flitlitorOrr^;//<r- 

n'la fil'tui j tie quo fu- 
— |>ra, Eutu Procouius 
I*. 1 >& Bell.Periico cap. 1 7 . 0/roi'm 
appcllat > lus verbis j Bdtfawi cum 

OjroVs vtn nma , qui hk ttgmsk 
Jupcmnbus ttmpsribui , ?ffffff ^ Af 
cohmPitfiiftderati crant t mnii rum ^olW^^^^V 7 K 

dommabaiur . Nam Pcrfarum Re- 
gQUffl fub Artaxarc, feu Aruxerfe 
Tom. I. Artabani Parthorum Regis irrtcrfe- 
aore rcrtauratum eft anno Grarco- 
tu a £** AlcxailJ ri MimquM 4. 
refte Agathia jib.4. puftquam Jd licet 
Regnum Edeffic jam concidcrat , ut 
lupri ex Dionyfio iiotavimus . 

II. Abdo Mawrifitim : dc q uo 
Diouyfius ad annum Abralutj 834. 


' I 41 8 BlBLIOTHECA OlUENTALlS . 


Abdofilius Mszur: regnavit auitm 
annis feptem . Sctl ex confequciui- 
bus liquet, cum regna(Te annis tig- 
Ttm : eo enim mortuo , rcgiuim au- 
fpicatus clfe dicitur Paradefr.es anno 
Abraha; I Sy4- 

III. Paradeflei Gaharti films t de 

quoDionyfius: J- &JS\ A>. — 1-*» 

Anns 1 894. eMf £dty?> Be x , flf f*- 
^wor* carpi t Paradejits Gabani films : 
regnevit attttm ennis qu'mqut . 

I V. Bum ParadefltJilMt* Dio- 

& — *.»;<$ j — i «;-a-» *-.<»>»°/ ^ 

: JSwJ S"Z 1 '—L^ 

Anno 1 900. r%nure carpi t EdcfifBa- 
crttt Parade/}* films : rtgwrnt oat em 
ar.nU tribai . 

V. Beirut Bcteri P. Dionyfius: 

Cw" (hoc eft, Bacro Paradeltar )/tff- 
cejjit Bacrus Becri films , regnavitqut 
annis viginti . Nimirum idquc ad 
annum A braha: 192s. Sed poftrcmis 
rcgntfui annis collcgashabuit Maa- 
num^&Abgaruni, uc fequtlur . 

VI. Masnm, Dionyfius: Jto*. 

^^v j;*^£ju t liatkii; -*^ 

: J xW L-^»- oix» ^«iW ^» 

ytfww 1918. rtgttare t&pit fcdefi* 
J/aantii ; regnavit oat em men/thus 
quaiusr • Maanus , nomen cum Sy- 
ris, lum Arabibus Regibus familiare. 
A/attai Dioni dicitur lib. 68. qucm 
iubTrajano Imperatore Arabia fini- 
t'wtPbyhrtbmnJeh Begem appd lat . 
Sub noftro am tin Afaano Dionyfius 
teftatur, Rcgimm Syria:, hoc eft, 
Sdeucidaruro in urbe Auiiochiadc- 
fccilTe:dc quo vide Jullimmi hb.40. 
Eufcb. in Chmn, Olymp. 172. & 
Pagium in Apparatu num.50. VII. Abgsrss , cognomento Pbi- 
ta j hoc eJl mains s regmvit cum Ba- 
cro annis 2. meniibus 4. Solus an- 
ms 2 j. incur 5. Univcriim annis 25. 
n1enr9.De quoDionyfius ad annum 

Abrahar 1918. \o\s> t^^/ «»*l^a* 
: JVft r|J>- » l»i&-.« ~i r a^ Hi*. 

Etpofleitm (hoccft,Bacrum) v^i- 
^w// Phua regnavk annis 25. /wm- 
jibus 9. Et ad annum Abraha: 1 9 J4" 

— *»-A3> |_- — l*. *-oioyo — .As 

: \- - ■* ""■■ 1 — - ( — .*> ** — ^Zo 

Abgafus Bacro ivterempts regttavit 

fdlus annh 23. menjibus j, Dc Abgarl 

nomine vide qua; notavimus p. 261. 

VIII. Abgattts Abgari films . 
Dionyfius in margine ad ami. Abra- 
ham [O44. i^a^*«.o,joV^Sk^»/* 

: J-. atf a a to J — a*- i^^ *— =» 
£r rtgnsnk Edefit Abgartts Abgari 
filias annis 15. Nunirum ufque ad 
annum Abraha: I y bo, eoque mortuo 
fuit Inttrregnum anni unius , ut 
mox ex Diouyfio . Lcgcndum puco )«Joa^ m.L uxdevrgintii pro K* 
qtfindttim : atque adc6 obi Ifle diccn- 
duselt Abgarusifienonannu Abra- 
hjc 1 96a fed anno 1 964. qui narivi- 
catem Chrifti pncefHt anni$53. nam 
Cralli cades , cujus hie Abgarus au- 
ftorfuic, accidie inno Urbis candi- 
ta: 701. ante Chridum 53. ut late 
Pagius inAppar. num.57. Confulc- 
Dionem lib. 40. ubi narrai, Abgct- 
rum bttrsc Pomsms ante firdei't jun~ 
Hi4mfub Pempeis, Part bar urn partes 
tkmpothres babrnfe . 

I X . Maanns Dhus . Dion v fi u s : 

* 

*' *r t * 1 1 * *>.»»•> 
^*; — oty* » *^aa ^"ot^Sik. >^»/ 


Chronicon Edessenum. s uu: i:^* Ui^a ^ }^ 4*9 

fephus life, 14. tap. 27. Dio lib. 49. 
ottuul j J «£w &* £^ : ^ rm/ . Jn ccnoraph.is Pi/apis DJlfenat 2 

(hoc eft , DeiuJ w,,^^, ,/,. fubditi fuc J dQncc | c D " u ^ ! 

Agw «w» **** 1 8. ««/**, 5. hid fob sdcuci di. ftetir : quo Tkto 

& in Provincial formam per Roma- 
no* rcdafto , mod6 Romanis , modi 
Parthis fuederati cranr, ui indicac 
Proeopius be. cir. <juum dc Ofioe 
primo EdefTaiorum Rege loquitur : 
& clariiis Diolib,68. de Abyaro, qui 
fub Trajano vivebat : h porker $ 

P^» A^jo ^jaoU JJaai^io JiSfc. 9 at pent fludebat , acprepterta cum 

Traj&m tmgredi noluh. Er lib. 77. 
de Aiitouino Cara«Jk : quum sd 
ipfam , la?vqjiQm ddamhum Angaria 
Rex QJhMtim vtnifitt &c, Legendum J»T. mC wMw'w pro 
IfiiXiaoZ dmde-diglnti . Obiir enim 

anno Abrahs 1975. n0ll joSj. u [ 
moxpatcbit, 

X. /ircwTW.Dionyfius: ^™ »9&0. obUtEdtfaRex^ftre- 
grrtrw Pacerui amis quinqtte. Sub- <»> jungitDionyfius: It^-iL* o>_i e 
>*»SJ ^ao ^'»clC3 oat *O^J» 

. *♦ — . H» a f a * XI. Abgartts. Dionyflus: J6vT*. 

*y* ^l:o ^u r /jWi* use 

^fe»fl 1985. ( lege 1978, ut (Tipra 
oftcnfiim eft ) mortuiu tjl Pacsrru , 
& regttavit Ahgarat sutm j. (It- 
Bakm amo ( quo ni'miriim Rcgnum E c » 90 

i niit) fyriam tmmjii Patsrus annum X ^* -^'&rut Sumacba » hoe eft, 
Bw-Zapkrone Dace •, & Hyrcamtm #„£„ DiQHvf T Mc . v' ,* ^~ t 

///t'W duxit. Aqui F J acorus cum 
Ear-Zaphroiie , kii Barzapharnej 
Syriam&Judiam invafit annoAbra. 
ha: 1976. Uibis condita; 7tj„ aivte 
Cbrifhun40. ut ex Julepho lib. [4. 
Antiq. Jud. cap. 24. probat Pagius in 
Appar. num. 77. Eg igitur anno Pa- 
torus rcgnare cocpit » non autcmaii- 
noAbraha: 198a utperpcrim habet 
Dmiiyiiiis , tch Diony/li esfenptor : 
t]Liicttam inconngtiandis ajuiisRc- 
gniPacori crrayit: non enim enm: 

?ff/fff// ( r,rcd/r//-//jregn3vit,quum ^mo 199a rcgnart caph Edefi* 
(iccifus fit a Vcnndio anno Urbis Maamtt, tognomsnte SapbtMi rt- 
comiita: 716. ante Chriftum %%, ut gnash autem annisil, ntenpun- 
attend* idem Pagius in Apparat. XIV. Maanm Afasni Jtihts , 
nun.85. De Paeon cidc legatur Jo- Dionyfiui ad annum Abraha 2&1 8, 
TOmJ> ^W Ggg ij Popeh regnant Abgsnti Sumachs an- 
ff/V J. Nimirum ab anno Abra- 
Jia: 1986. ufijue ad iuitium an- 
ni rggo. 
XIII. Msanm Ssphsktsa . Dio- 

"yfius : /| , ^ jg j fc U i_^ JBtiV -'I ij 


41° Bjbliotheca Orientals. ii- ' 

Rcgnavit Edcfix Aiaanut Maani Jt- 
Ua$ ann'u 6. 
XV. Abgnrm Vchmt , hoc eft , 

Niger. Dicmyfius: v ■ ..">£ &j» 
f\i*L/i oo) puo/ +^r*' ^"i**' 

. ,-_: jitl. *W-^>aa P. 

yjfaf? 2024. regnare cotpit Edefia 
Abgarut Iftbems, qui turatus m» 
Rtgnsvit (tutem annh 37. iWHf/T 1. 
Hie ad Chriftum Dominum Epifto- 
lam Tcripfrt Etdebio retatam lib. 1 . 
hilt EcdcC cap. tj. de qua idem 

Pionvfius: _ jb& — >i *J* 

* » , ~ r 

AmwiO^b.Ahgarm Rex Epfatem 
mtftt ad Cbriflum in taram Hierufa- 
lem. Nimirum , anno JEra: vu!ga~ 
lis JO- ex mente ejufUcra Dionylir , 
qu i nat i vi t at c m Ch ri ft i conii gnat ad 
annum Abrahst 201 & Vide , qua: dc 
liac Epftola , deque Abgari cura- 
lionc notaviiiHis pag, ^j8, Quibus 
addendum eft, Gelalium Papam in 
decrcto de libris apocryphisj urram- 
que Epiftolam , Abgari icificet ad 
Chriftum , & Clirifti ad Abgarum , 
inter apocryphos Jibros re ecu ft re, 
quia(ut iaqult Bellarmtnus descri- 
ptor. Ecclef. pag. 3 6. ) Si ab ipfi Do- 
mino cam Epiftolam ftriptam fitiflc 
conjknt , inter Stripiuras canonical 
jinc dttbti adm'tfa fe/fiel . Id tamcu 
vcritati hiflorix lion otfiut , quam 
Edctfcni in publtcis monu mentis 
traditamabiplisfcrc Chriftianar Re- 
ligionis prituordiis conrervaruuij tc- 
ftatamquc poftei in fmntis Puis rc- 
liqucriuitjejutque difcrtam nicniio- 
nem faciunt pra-tcr Eufcbium aliof- 
qnc Gra?Cos , & Latinos Scriptorts , 
anriquiftimi criam Syrorum Patmm , 
ut S. Ephrarm in teftattiCuto > & S. Ja- cobus Sarugenfis in carmine hac dc 
le edito pag. 3 1 8. fed lb I tin i nde pro- 
batur > eas Epiftolas canonical auciu- 
litaiisnondfe, licet LegaEio Abga- 
n ad Chriftum, ejufque per Tna- 
darumApoftolum curatio, & EdeP- 
leaottimad Chriliianain fidem con- 
verriocercafucrit. Atque ita intel- 
ligendus eft Pagius , qui ad an- 
num 244- num, 7, utriquc Epiftoltt 
notam fuppofmonis inurit , & an- 
1104 1. num. j. pra-dicationcm Tha- 
da:t , & Abgari Regis fanationem 
Eulebio relatam admiferar . Vcbam* 
cognomentum Abgaro no lira indi- 
tum ftiifte , liquet eciain ex laudato 
EdeiTetiorum monimicnto , quod re- 
ftrt Eufebms ; ubi tamen Rufinus ex 
viiiofo Graco exemplari pro^ Ab~ 
gsrttt Dcbama Topartba Edeffe &c 
vert it Abgarttz Vtbuntf jiliut , qua- 
fi "Utbama } feu ut pcrperani iple \%- 
gitVtbjnJo, nomenmatris, autpa- 
tris Abgari efler, mi Bongarfius Si 
Valelius poftea autumarunt. Gix- 
cus Interprcs Teftamctui S. Epbra:m 
apud Vollium torn. 3. pag. 292. ex 
illiusS. Doftoris ore tradtt, Abga- 
ntm nojimm Edeflent urbh fundattr- 
remfaife - InjhuraUrau laltem pu- 
tat TUIemonnus rom, 8. pag. 279. 
Sed jam notavimus pag. 141. jd to- 
tum in Syriaco Tcxtu defiderari: ne- 
que ciiim Abgarus fuit aut urbis 
Edefia: fundator , aut inftauraior , 
fed Fidei Chriftiana: propagator , 
ut ex diciis tiquet . Idem Tillemon- 
tius loc. eit. in dubium vocat , an. 
idem cum Abgaro uoftro fit ille , 
qiicm Tacitus Tib. 12. fub C!audio 
Arabibus regnaflfe teftatur, accufat- 
quc» quod Mehcrdatcm ParthoruiTi 
Regcm jimnem ignayum , ff fum- 
mamfirliifiam inStXtt ratum , mullet 
per diet apud cppidtim Edffiim kuto 
wrok'k attintterit , max turn boftibus 
congreftnum , turpiter deferuerit . 
Noftrum Abgarum fuific , ccn um 
eft jtumquianofterufque ad annum 
AbrahraoljJ.Chrifti45. Claudii5. 
vixit ; turn quia nullus alius hujus 
noniiiiis Rex fub Claudia EddTe- 
uum Rcgnum adminiftravit . Quud 

aut cm awcin Clemens Gilanus Par. , , q*. 
ciiiatioms Lcsttfi* jfrmc** tarn R*» 
wwwpag. 7. allerir, huiic nenipe Ab- 
garum Armenhnw Regem fuuTe , id 
lolum ad aucupandam illius gentis 
gratjam ex Njcrlis Ghclaicitiis Ar- 
menorum Parriarcha; tannine dejte- 
gt&tts mmdfit diflurt] ab eotmclli- 
gas.Nu/lusL-mm Edeilcnoruru Re- 
gt)m,majuri,aut minori Armenia un- 
qu*mputiiusrujirclegitur, fed fola 
Mefoponmia, autaliquaSyrispar- 
te,quxad Arruenos nulla jure DCftt- 
nuit . Quin & Ailkfdis Parthoium 
Armcnorumque Regibus cos non- 
Hunquam fubjcclos ruifle, ottendi- 
mut fupri in Pacoro : & Parch is qui- 
dem Mdierdatem fab AbgaroVc- 
guafle , ex Tacito mode 1 ) vidimus . 
Idem Galanus pag. 9. de Abgan fuc- 
teflonbusiwc fcribit . Jfc*«Aw ^ 
*Mg* *# /*/f Abagarum fmt fiihix 
qmdamejutansmmat^ qui Cbrijlia- 
nam Petris reiigistttm a/per/ialus , fi- 
deletetTQuttrinfedaUiicf}, aC wife- 
X&Mtm wmpltvh. Tmlmfrnt Sa- 
mtvughus , £U m fmth 4hssrt 
atjus imperii Sanihs ApuftdtoBar- 

mmmmm , & Tbsdtumin rmmi- 

Hi tUh interferes fuifie t ntrrwt 
Armtmt ff e . Pergir recenfere rate- 
ros Armenia Reges uique ad Cho- 
iroem Tirrdatis pacrcm , quos onirics 
Abagan fuccdWs pcrperim ap , 
pdlat , quum Arfacidar f ucrint , & 
nihil cum Etfcflirnis Rcgibus com- 
mune habuerint: Horum coin fe- 
ncm, quumSyri fuerinc, ex Syro- 
rummanumcncisSyrus& tpfe Din- 
nylius magis palpc-flam habere po~ 
tuit, quJmNicrlls Gliclajenlis Ar- 
nwjws, doftilTiimis licet & Saufclijl 
fimiisVir, qui aniioChriuu,?^ 
opitt, uriiiMenolagioArmcnorutn 
die 19. rVovcmbris , & apud Gala- 
i>umpag,34i. Adde , quod Cedre- 
nus torn. 1. pag.i77.de Abgarinc- 
pote affirmac , quod Gabuius ad ejus 
fdtum traducir : /ic cnim fcribit lac 
cir: Hoc pis hflituts abttmptvatum e/l, 
9*mm Angaria , ttftu po]} hum 
/Utttffixtrm. Nepcs a*tm' quum 
mm map ®reg m mfucujfifitt % <tb- Chronicon Edessenum. 4zi 

jechpittttt^ edfiwtkeraritm cuhun 
fycivu : ftotuhque fahkta Chrijli 
imagine , jhtuam dxmtms repene- 
re &c. ^ 

XVL Maauui Abgari F. Dio- ^ffw 2061- e*?/V Abgorui Edefe 
fax , regtfaoufiif Maanut eptt/slim 
emus 7. 
XVJJ. Maamt; Masni frater, 

JbgariF. Dionyfius: ^—jZ *vl* 
J$*i ^t/y MAi |ii/ij 

Am* 20^7. o^/j Jifsams Abgari 
Regit Edefie plus y regnanitque frit- 
ter em Maanut annU 1 4, 
X VIII. Abgarw Maani F~ Dio- 

nyfius: ^liz; ^ ^ ^ 
-<iW ? Ui^i ^^ &^ Y^z 
<&* ; — * i^ r lL&£ 1/i f i»fc x J a Anno joSi. tf ^» ^f tfWfiJ ^y^. 
fax, & rtgtsum obimuit Abgarus 
Maani filial amis zo, 
XIX. Abgarut Aiazeis F. Dio- = i^rj — ^•Aiii^; 

Ann* 2i 01. reg«m>it Edcfe Abga- 
rus Aiaztt* films amis 6. w«^ n. 
Hu/us meniio fiun Ch ronico Eefelle- 
im ad atin.Grircorum 4O0.CluiJti 89. 
XX. Patnatafpates . Diony Ii lis : 

r 1 * , I BlBLIOTHECA ORIENTALS . 


I 

I 4xfc 

t 

•-J6 "» ^ 

^mra 3 1 06. o£wV Abgartss Edefi<e 
Rex , Edeftnis autem ob Prtmatus 
dmartm in variai fatikms dt/traSih , 
avnosdms interregnum dttravk . /fe- 
y?ca Regnant Edtfic obthuk Parna- 
tafpatcs aunts }. /zwfl/? 1 o. 

XXI, Parttatafpatci junior . Dio- 

nyfius: l( *» ^.aSv ^»I &Ja 

: Uvi^ t_. M) p. ^Qonto3 

j^bw 2 r i iffgHfwt Edefa Parnato,- 
fpates menjibtis ia Regno deturba- 
tus vidctLir a Maano Aiazeta? fif io , 
Abgari fi-atre, & a Trajano Impcra- 
tore Panhis Rex fm]K>iiius anno 
Abraham 21^4- Chrifti 1 i 7. nam Xy- 
philmus dc rebus pauIA ante mor- 
Km a Trajano gcftJS ha:c tradit ; 
Trajanus mctutnti nt Partbi atapK 
oliqttid malirentur, Regent eis dare 
(ojijlituh . Itaqitt nt Ctejipbontem -se- 
vit , tonvattttis in tnagnam planitiem 
Romanis omnibus , Par (hi f que qui 
turn aderant , excel/am tribunal con- 
ftesdit.il/! apudeos de rebus abfegeflis 
gloriatttr : deindt Partbi s Regtm Par- 
thamsfJMtem dejignat , eique diadema 
pispatsk. Eipaulo infra en m regno i 
iuts fpoliatum refcrt in hare verba. 
Partbi Partbamafpatem dcte/Iati 3 regi 
fuss msribtts ttepcrunt .Trajan urn au- 
toaa Maano Aiazcts nliiijAbgari fta- 
tri, (quem & Abgaruni appcllabant) 

{ilnnnjum favilfe , leltatur Dio 
ib. 68. ui mox videbimus . 
XXII. Afaanut jijsztte /vDio- 

tiyfius: i^£_— <*';.=» ai^i oijNj'o 

: J ' uaw I — -t-o J*tt2kjk^ Li*. 
/a/? etfw ( hoc eft Parnaiafpaiem s 
feu, Panhamafpaicm ) Afaanut /tja- 
tjtltfilius regnavit annis 1 6, mcnf%, 
Abgarus appellatur Dioni lib. cit. 
ubi hxede Trajano. Antiocbiit qttum 
(fief , ^tigaritt Qfrboenus ei tun Hie f aiders actum: \ mttneva (amen £T 
legates turn ntsvdalis ab atn'tdtia non 
alicnismijit. Is tnim parittr -Q* Tra- 
jatifjw, vPartbtt met stent ■> tttrique 
parts ftudebat , atpropterea cum 7ra- 
jartQ csngredi nslnit . Et infra. Tra- 
jutsiis Edtpam venit , ibique prtssum 
j^ttgarumtsidit. Et paucis interjeftis. 
j4ugarus quidem itsde Trsjani amid- 
ti(s»i meruit , eiqtte thus epnimn pY£* 
buii , in quo jilt tern bar bars qttodam 
more faltantem produxk , Loquitur 
dcsfrbandeAugmfiUo qucin egrt- 
giafarasii pfgflmtem juvtnem appcl- 
lat, ideeqtte Trajam familiarhalent 
adfptum . SubjungitXyphilinusIib. 
cic Abgarum * Ramanis ad Parchos 
defeciffc , cuius urbcm Tiajanus per 
Luciumdiripijunit . Lucius, inquir, 
predarefe gejfit , retttpcravitque Ni- 
jibin 1 Edefiam cxpugnswt , dircptasst- 
qttt incendit . Qnar ab anno Abra- 
ham 2js8. Chriflt J J 2. gefta fuilTe, 
oftendit Pagiusad annum 105- nu.4. 
Paulo nimirum , amcquam Maamis , 
feuAbgarns , in vivistlTe define ret. 
XX J II. Maanut Maanip* Dio- 

ny fuis : Iboo ^ f-yl &!*• 

: { \ awoij jt^^X t s — ^o 

dnm 2 1 j a regrssre carpi t Edtfig 
Maanus Afaa/si Jiiius ; regnavit att- 
tem annh 2 $ . & transfug'it ad Rto/sa- 
nan nimirum amio Abrahs 2154. 
Chrifti i}8. quo Antoninus Pius 
Impertum aufpieatus c(l , telle Pa- 
gio. Idem de Autonino Pio tradir 
Jul. Capitolinus : Abagarum Regent 
ex Orient is partibtts fola aitHoritate 
deduxili qua: verba it haudfatis be- 
ne iureltigcre ingenue faturur Tillc- 
mo nt i u s t o m . S . pag. 280. Capitalsn 
pitrk du Roy Abgart font Tite Antv- 
ninx mais en ri 'en tend 'pas bkn , te qu 1 
ilendst. Scd ex Dionyfii Chronico 
clariiTima lis Inx aEfulgct , 

XXIV. Vales Stihsri F. Diony- 

fius: fbJcta ^-. JLJSJ^ t~)L 


Chronicon Edessenum. '• * dtflXL 4o^ ^V« 

Anno 2 \ 5^ regnavit hdefa Valet 
Sabari fdiu: annh 2. m mfr6 m douce 
Maauus (quLm Abgjrum Capiroli- 
nus appdlat) regno fiio per Anio- 
ninum Fium reflitutus eft, ut mox 
exDionylioparebit. 
XXV. Maanat Meant F.heram. 

Dionyfius : && 'j^Stof' 'cfibj* i J—.. 3oodn K_j» /e-ojj ^-Soi |1» 
Atf f <w» ( ide/l Valcm ) rJglW /&&«* 
tJlMaansi AjazeU filim , pojiquum 
ex Remamrum diti&m ndiit . Re- 
gntrsh auiem amis 1 2. Sum me verb 
emmum ennerttm qsdbus regnavit, 
anni j^. abfquefit , qua apttd Roma- 
nes exegit . 

XXVI. Abgatus Meant F.D'io- 
nyOus: fj&» ^aSi ^ . ?! Kl* 

1 ' ". * *^ * ' * \ 

*- ' ' * *^» ♦* i^t Anno 2169. regnavit Edefi* Abge- 
rut Meant fiilus annh 35, ntmirum 
ab anno Cbrtfti \$2> ufyue ail an- 
num 187. Sub hoc tiatus efl Bardc*- 
fanes , ut refcrt Auetor Chronid 
EddTcnJ , de quo S. Epiphanius Iiar- 
Ttf.56. Angara Edeffetmum Prhid- 
pi t'tro Sent iijfimefimi Harts ttatpri- 
mkm , ftjimufojut adjuior , c? ipfus 
eruditions; part kept . Po rri > Ba rdc fa- 
nemAbgaroauaorcm fuilFe, ut !c- 
gc lata dcccrncrct, nequts icipflini 
ju honorcni Cibdes cvirara , Tcnbic 
Eufcbius lib. 5. dc Pncpar.cap. 10. 
XXV II. Abgarttt Severn 1 . Dto- 

nyfius: ACiZo ^-./U* *k kit. 4^3 

Anno 220^ regnavit Edef* Abga- 
rm Sevsrut una (am //lis (Maaiio) 
aw. 1 . tnenf, 7. 

XXVIIi. Afaantti Abgsri F. 

Diony fiiw : c^^ >^W VjT» 1% 

' V. - 1 * ***• ^ «JftX o»ia 

Fefiea ( nimirum poll Abgarum) re~ 
gnavit Maanus ejusftius anna 6. Std 
tx Chronico Edeffeuo kgendum 

r r 

1- ^— — — * " *- limbLZV-i 

tfffff/r 1 2. hoc eft , ab anno Abra- 
he 2204. Chrifti jSS. ad annum 
Abr, 2216- Chnlli 20a nam Abga- 
rusMaaiufiliusiueodcm Chronico 
laudamrad annum Grarcorum 513. 
&J17. hoc eft j aimoChritti 202, & 
206. ut mox pate bit. 

XXIX. Abgartts Maarti F.Edef- 
fenoruni Rcgum poftrcpus , regna- 
vitab anno Abr. 22 r 6. Chri/li aco. 
ulquc ad annum Abraha? 22^'.Chri- 
fti it 7. Hunc Eufebius ex Afiicano 
in Chronico VirHtnSamhtm appel- 
3at, & fub Macrino Imp. regnafte 
ftribtt in ha-c verbal Abgarus vir 
SanHut regnavtt Edefiajtt lull J/H- 
tonus. AuaorChromdEdefleiu ad 
annum Graarorum 5 1 $. fkfanerjiwtem 
Edefa Tub eodem rdk: & anno 
Gra-corum 5 1 7. falalittm exftruxjf- 
fe ip(um siarrat . Sevcro Iniperatori 
filios (uos oblides cum dediife^ tc- 
ftatur Hcrudianus : Sed j$ Rex 
Qfrhmortm Augarttt ( inquit ) ad 
tBMhm ( Scvmim ) tramfagit , tra- 
ditifque eb/idis libcris ,Jsdemfitam au- 
tloravit , faghtarlorttmqtte vim ma- 
gnam tnijit auxlih . Ab codem Se- 
vere Romam maxima ponipa per- 
duaum , tradit Dio lib. 79. Amtlhti 
itiquk , Zeticui Pfeudantmim jufu 
jfattm raptm exttrtamimbut^ Romam 
maxima pQmfta perduHus eft, quanta 
nsrt vmt Augarus Sewriy out Ttri- 
datts Nerenit temporibut. Id anno 
Chrilli 20$. Severi n. accidiirc, 
oftendicPagiusnum.^ A CaracaJla 
demum comprehenfum fuiile, & in 
vi iieuk conjcclum , ex Diohc Jib.77, 
ftipri itotavimus , 

Series 424 BlBLIOTHECA ORIENTALS. 

Series Epifcoporum EdeJSa ah anno Graco- 
rum 6x4. ad annum 1080. E* ChrOnieo I. 
EJen>no,&ex 
!i Ono, Edefiena Ec- 
clcfia prarfuit ufque 
ad annum Grsccorum 
624. 

IT. Saades Epilcopatum tenuk 
ab anno 6 24. ad annum 634. 

HI. Arfa/tafas creams anno 6 3 5- 
obi it anno 657. 

IV. Abraham ordinatus anno 
657. obiit anno 672. 

V. X jff^J Charris Edeflam 
mnslams anno 67 a. obi it in exilio 
mcnlc Martio anno 689. 

VI. S,Etihgius treat us anno 690. 
obiit feda fcxta in Paiafteve an- 
no f.gS. 

VII. Cyrus creams anno 698. 
obiit anno 707- die a 2. Julii . 

VIII. S'ihanas crcat u s anno 70S . 
obiit die 1 7. Oftobris ami i 71 o. 

IX. Pathid&t ordinatus die 2}. 
Novembris anni 710. obiit Kakn- 
ilisAuguftiamii 720- 

X. D'tegenis ordinatus anno 720. 
obiit anno 72 ;. 

XI. Rabuiv} ordinatus anno 72 j. 
obiit die 8. Augufti anni 746. 

XII. Jbtts ordinatus anno 746. 
Edcfsa pidfusKalcndis Januarit an- 
ni 7S0. Sedi re/litut us anno 7^2. ob- 
iit anno /t^.diczS.Gckibris. 

XIII. S.'Nqhuui in locum Iba- ftib- 
rogauisiiit : 1. Juliianni 759. Stdir 
ulquc ad annum 762. quo Ibas ex 
deercro Condi tiChalccdoncufisSc- 
dem rccupcravrt : eoque anno 769. 
dcfunclo* kemmcamEcclcliam re- 
xit ulquc ad annum 782. quo vita 
functus eft . 

XIV- Cyrus ordinatus anno 7S2. 
obiit die 6. junii anni 809. 

XV. Pttrm Edeflam ingrcflus 
die 12. Sfinenibris anni 809- obiir 
Sabato Refurreftionis anno 82 1 . 

XVI. Paulas ordin at u s an 110 8 2 1 . 
In cxilJum pulfus die 27. julii an- 

XVII. Aftkpiw EdclTam iiujrcf- fus die 2 j. Octobris anni 824. obiit 
Antiochiff die 27. junii anni 8 j£. Ec 
oftavaMartii anni 837. poftmenfes 
ab obitu Alctepii ofto , Paul us Edef- 
fam ingrelTus eft , obutque die 30. 
OftobrisanntSj 0. 

XVIII. Andreas Edeflam ingref- 
fusmenreFebruario anniSjS. obiit 
die 6. Deccmbris anni 844. 

XIX. j4faut EdetTani ingfeflus 
die 2S. Augufti anni 844. obiit an- 
no 8 5 2 .Hu cu fquc e x Chron i co Edef. 
feno . Qua: fequuntur , ex Dionyfio 
defumptafimr.. 

XX. Jatsbat Bsfgdatts , left 
Zeffzeluf, uijde Jacobins cognomen 
impolitum, poit Adatim Edcflena; 
incubat Ecclefifc anno S5 2 . Hie Scr- 
gii Monophyfjtarum. Patriarchs: par- 
tes contra Ephrsmuro Amiochenuni 
Caiholicorum Patriarcham prsiira- 
tlc tutatus eft, tantoque Chalce- 
doncntem Synodum ardore impu- 
gnavit, ut ipfum Accphali , qui in 
MdbpoEamia , & Syria capite care- 
bant, in caput fibi afcivcritit , Jaco- 
Cobtrarum no men aflumentes . De- 
fii ni ti > Sergio , qui primus a Scverro 
Jacobkarum Patriarch arum geiitrat, 
ip(e PauJum ordinat } quum Catho- 
Itcis Anallafius pra-eflet , ut Fuse 
apud Dioiiyfium , cujus verba in 
Serie Jacobitamm Patriarcharum 
dabimus . Peri it anno Graxorum 
889. teftc Dionyfio in hac verba; 

&Jso ^_aZ& K -iioU \\imyil tkXM, 

loot* *. *-Ae/» [aa. fifa^a/ . »■ *■ 
1/ T «* f 1 } * T T \f 

* . * — v' '• *l lilt -*oJ_ .A ^**. -30 //j7»* 889. ci/VV jf/tfi* *fatabtf! it Pba- 
/t/ttri $ Mar ^omnts Amid* Epi- 
feepus) ctiiS. jifarCyriacusftfb/titu- 

tut 
tut fust-. Edcfie verb pro Mar Jacofo 
AfsrStverits ordinate* eft. Pbaftta 
nomen Monaiterii eil , in quo jaco- 
bus Cceiiobi tarn cgir,antcquamEpi- 
Tcopus EdciTtJius; ficrct . Pfura de 
hoc Monophyfitarum Antefigtiano 
diccmus, ubi de JacobuisScripro- 

XXL Severus ordinaius anno 
88 9. obiit anno 9 14. utfaibicDio- 

nyfius in hxc verba : /Jjai*£ jfcj^ 

* • 

■^5* 9 '4- exjmgnata Narfa militia 
Per/arum Prefi&iU Edtfse , Sacrum 
ejufdtm urht Epifiopum lapidibus 
ebrmjujjit. Quo iuterfc-ao, Scdcs 
vacavit, quandiu fubPerfarum dj- 
tionc urbs fait : nimirum ufque ad 
annum Grscorum 939. Chriftt 6s8. 
quo juxta Thcophauem s & Cedte- 
num Heradim Imptratar Edtffam 
prefect as, Etdejismfub Chofroi's t em- 
porium a Nefiwiamssteupatam , Or- 
tbodoxit rejtituh. Addii Elmacinus 
in Hift. Sarac. pag. 14, Dtindt profe- 
Bim eft Her ads us Rubam (EdeflanO , 
pifttque Cbrifthtm rraerti a Setfa 
Jatebitica adQnbodoxami id ', qaed 
jccerimt. Orrhodoxi igirur fuenint 
lakem ftqucnecs rr« Epifcopi , Si- 
meon , nimiroro , Cyriacus , & Jaco- 
bus , ut de Jacobo fufius oftendam 
infra , 

XXII. Simeon ordinatus anno 
Grarcorum 9^9. obiit anno 961, Chronicon Edessenum. 425 * $ * 9 r '\* * i ft v 

I W0L2KI ^^i ^J\l ^£i/; 

Anno 961. ft*ft> ,5: y^sr Jeanne s Pa- 
trianba Antiscbi t e( mmrhm , Jaco- 
bs tarum , ) ftfipultmfuh Amdahl 
Tempk Sanffi Mar Zoara , fofikw 
fWgfW ffffffe oA» S. Mar Joannes 
Arabum Epifeepus, &fepuftutfith 
tncademurbe Amide in TemploSan- 
ttiJtamtisBaptif}*. Evdem deniqxe 
anno etiam Amid* obiit Satsclttt Mar 
Simeon Edeffc Epifapus yfcptdtufqut 
fan isTempioMargoar*. Mcmt- 
rut hiyusTempli Zacharfas Mciin- 
ncnfis in Chronico Cod. §yr. Vati- 
cano .34. foJ. S6. ubi Amida: expu- 
gnarJoncm fub Cavadc PerTantm 
Rege ded-ribens , Romanorum Du- 
ces adeandem recupcrandam ccfta- 
«ur omni /tudio conatos fuifife oc- cuparePortam, 'i._nJtvio» -^1 x-i- 


tcrte Dionyfio in hare verba: J6jV 

c^» . fe ^» m ; i j£«&fc 

Tom.r. ^^ ^ ?a^ ^/Jr ^si?r< appellator. Qua 
idcirco hlc obfi:r\'anda diixi,quia 
Sanclum Zosram^ cujus Tempi um 
anno C!iri/tt quingemefimoAmida: 
jamcxllabat, cutngoara hiraico, 
qui anno 5^6. adhuc vivebar, & in 
Synodo fubMcnna unicum Atichi- 
moGP. dairmatus fuit, unum eun- 
demque t-lFe pcrpcram icripfi fujirl 
pag.M 7) 

XXIII. Cyriatuiy dc quo Dio- 

ML»<to foo) : ^bot 962. ySf?wr eft 

Mar Theodoras Ant'wbi* Patriar- 
cba : Edefa atttem Cyrkeus . Ec infra: 

M» W>w» c^i- }£±*L *U loot ^IfU 


V? ■ 
I ■ '\ II ' I J 4Z6 BlBLIOTHECA OrIENTALIS. 

^JtL UeZ C£ ? &*> U&* r-L ^V> v *^* !<& &*f 

annos trtt iumdimidisx Bdtfi'a auttm \ — *l^*f ^ * * 1l t ^i 3 ** W«f* 
jHf Cyrieco/aByi tjl Mar yatehu . 
XXIV ', ^aceluty cogiioiuento 

I 


k_3» I- 


t r 

.1 Q *- .Suo k_t>io£s<./ I*_ /♦!»* C*_^'..'» Li Or or um Irtierprts y ordinal us an- 
no c>6j. fub quo veins Edeflse Ec- 
clcfta [crrarmotu corruit , ut refert Dionyfius in liacc verba: * * H&£J Jfc ilia Lcx^v J»3oV ^o^iLajo 


-t |TT H« U^ ^ r L^ l^^ r J*^^ .^f* . Vflj^> 

f v * i \ T r 1 J T I J. f i M V * * 

: *4&f ll&JtS. fl^o \**Amf , ^n^//; 111/ ViS\ o£=^ iM J-^ ts. — .bao -a : 8| |. -aafo K»U 


ft, /4"« <? **«&; orift Am* *-*g f * ^ 7 ,.?*7 

wi?;/«, y«3 ^a/wff Sarugt) & tfitfj 6> alt I— ^Aoa^/* U-^\ ^*oCx 

Bdefi'x fctdtjiatuminetntipopulich- , t> i" * f » i/ •- 

^ f OTWf m«/ . Cbiit anno io»I, ^f*^^-^ ^«^ : ^^ ^ tr 1 * 

codcjn Dit^yfio tefte : J-_j£& kl* *^ «* *tf ^^^ f^? ^I 5 ^? 

» '* t^r-tf v» _ * * i * t ► - ■ > »*-» s . i;/i' Uom **ijl **s*?j(! uw/) } — So — AOsJs/ ^o — .n> 1 

i 

. i a— — Am «-»io ^oin ^\.. 'ooio 

^» W io»t. ^"^ M jfo ^^;^ ^^ a f^ U ^ 

^are^ £Mr Epifcopo fttbrogatttt K — »| *pi t^» ^-'pa/': li^*^ 

XXV. /fiWw ordiuaius anao r^- ioo0, r* ^="> ■ ^°^ »•/ 

lOJi. dc quo hst Dionyfius ad an- oJ^» . «.o,o^I m2£ loot ^ -^ y 

num ioj2. *d;/ \ 3L_^_ MM Illy >^i *^ia _L^^1 K» .e^ *&o/i 

J — ijla^i lyoi |LL V* i Ml t^^. ■_> — a> Wjlii i*^*. ^j'JJ J6vI/» ^sl 

/Zjol_M»A\ Jj^ IffAa ov-A.iij I *1 *\ N a_j/j^ loot <-0(oisJ/ ■>; Chronicon Edessenum. Sazramentum Regis abfimdtre juftum 
eft; mirabilia autem Dei , tcqutm eft 
amni tempore prtdkart , $ omnibus 
palamfucere. Neque vere imonditumy 
auiinfokm accidet audientium aitri- 
hu , ft hoc loco inf ramus predigt'um 
diebus noftris h Deo pstratttm per 
unum ex Apoftoli: fuis per eandtm-, 
•quam ipfi tUis. contain , virtutrm , 
££uidam Arabs , quttm ea gent hi 
terras Romanorum irrupiftet , tmt 
vdMonaftmum S. Abe/is agri Edef- 
fenl 1 ibiqut tantifper c&mmormus eft . 
Eo in hco qitum wdifFet monafterii 
tfanitottm , perfuafumque be beret 
ttimefie virum rctigiofam , fyfmkm, 
benigmm , turtcTtfque diviftis virtuti- 
J/us ornattim , magnam auri vim ipfi 
ivadidh ^Jbarc prgfalus . Hoc depofi- 
tum mibi fervato : $ , fiquidem re- 
diero , quad meum eft recipiam : fin 
autem me inter iifie cognoverts , pun- 
peri bus erogato . Difiefiitilleift Mo- 
wathus depofitum clam 3 (f fine uilo 
tefte eficfiit httmo teconiU . Arabes 
vera quttm triennium fere in Romano- 
rum terns tranfegifmt , Dee its di- 
fpemnte Monatbus interim buius 
tnundifiuRibus ereptus mer'ttur , ebf- 
que eo quod m'tquam fecretum Ulud 
patefecifiet . Saraceno t tuque rcpeienti 
depofitum , rejpanfum eji\ J arut&m 
diemfuitmobMe. {Scrim quttm Hie 
inftaret , £f fit urn aurum repofceret ; 
contra "tivra A'/onachi dkerent , nihil 
kujusrei ipfis compertum^ nee qttid- 
quam bttjufmodi h Monatho qui au- 
rum acceperaty audivift; Suracemts 
utpoie vtr inter fitot jpeHatijJimut , 
Msmcbss acrher urgebai , t'omimm- 
tttt, ni aurum fibi redderetttt\fe Mo- 
naftcrhnrt cverfuruw £JV. Permit do 
iniie Monachorum couficmaiionem 
dtfcnbcre , quttm Saraccniis nee 
prectbus y iiccintcrpofitojurcjuraii- 
do adduci |iotuiiTct y ut crcdcrct, 
nullam obtendi fraudem , fed rem ita 
Jehabert, utMonacbi illi narrabanc. 
Epifcopum vcr6 , ad qucm illi Ca-- 
Tom.I, 417 

nobua: profu^emnt , viccm ilbrum 
commifenitiini , ad Ccmctenum 
Monafterii, ubi jIJeMonachus hu- 
matus fuerac , venifle: fftftte, pro- 
sequitur Dionyi'ms, sd tuntbam Wim 
Btati prscumbens , oravit : pofl ora- 
tienem thus adoftsit^ & odorew/ita- 
vem latrymarum cordis fit's coram Sal- 
vaiore sdjecit . Delude accedem sd fo- 
rts fepttlcri cum firma fide , que etiam 
Divinas virtuies operatur , ittelama- 
vit. N. N.furge in nomine Domini 
noftri . Com in us in pedes Jleth Hit bi- 
hr'muhUyperindt atquefinunquum 
fepttlcri corrupt fonem pafus fuifet . 
Turn verb a S. Abibo interrogattts t ttbi 
aurum illlus Saracens depofuiftt , lo- 
cum deftgnam-.deinde eedem annucntt, 
iterumfe infipularo compsfuit . hpi- 
fcoptts effhfta hu/ne, aurum reperit : re- 
pert ft m Saraceno reddidit : qua accepts 
ilk it Monachcrum vexatione cefavit . 

lLfH*k ,±\&yj»\$* i i, 

i — fc^fV l_^^a ytao «fie *J>LjQ 
Vjfl CV^\ k«2MtoM /tA'iv.1 jJ'^'^ X 

fi ll i^' * *,_i y -h 

°t — ^"^ 6 ° , V /* . ■ ''■J — *** o»-aa*o> 
f—* °» — \ *■»■■ . Cl\ -^j-tv-o JLoi.;ja* 

. i^Uoj; *^x ^^ j>j" ^ 
*Lt -k ^, j;i; ? ^ &d 

*%!/ Hhh ij II BlBLIOTHECA OlUENTAUS . mf 


4x8 

IC^i J»wj» *^A '■ ff^t*- «»*** 

^;k I* o^ ^v? ^ r • »■** 

»a — X. »s» . yt*^o ^ <»<>f«Our> 
: Jj**. "i x ~ f AL» ^e J~aw ooi 

♦ - a- V .Q . oii_iii Oi 1OV.0 ooi 

I M S I * . v I "• * 
. U *■» — a oiiOao ^i Jia*e — a 

XXVI. Cwjlmtinus i de quo 
Dtanyfius: ^ fVajfri ) jfc£ *o* J- / » *-*-fr J»a_ -O j4nn<> rowp. «#// S, Mar Ablbtts 
Edefte Eplftoput^ mi Conftantimts 
futtejfit , Eo Epifcopo Edefla aquis 
jam quint iim fubmcrfa eit aim. 1054. 
Obiit anno i of' 5. 

XXVII. Ttmotbtus vixit ab an- 
no fO(J5- ufquc ad annum 107^. Hie 
Georgii Patriarchs: partes contra 
Joanncm feqmuus eft , tcftc Diony- 
iio ad annum J065. ubi ortum inter 
Jacobitas in ordinations Georgii 
ichifma fulius deferibit . 

XXVII F. Simtcn s que m Diony- 
fius a caritate in pauperes & pere- 
grinos jm pease laudji , (ubdens , 
euminvitum exvico Cbliuvs-, ubi 
Mona tieam vitam age bat , ab Edci- 
fenisaj GeorgiuniPatriauiiam pcr- tractum fuifle, Scab hoc adEpifco- 
palcmunus eompulfum: fed quum 
in Ponttfkali fublimitatecoilocatus, 
variis diftentus curis, atfuecis in- 
cumbers meditation! bus vix po(Te 
fccognolierct, oneri pariter & ho- 
nori vol utiurir; ceflii , & Anafrafium 
quendara JEihiopcm Monachum , 
cujus cximtam probitarem ex divina 
revelartoneeognoverat, fibifubro- 
gandum curavii i cui Umen mm- 
quampcrfuaderipotuit, ut eamdi- 
gntiatem admit te ret . Nam perfrau- 
dem ab Edeffenis captus, adfacram 
Ordinationem fequeuti die dneen- 
duSjintempefta nofte aufiigit. Quern 
ipfc Simeon imitatus, in mantcm 
Samofaicni agri ferecepit; ubirdi- 
quum vita; fuse in fufcipiendts pere- 
grinis , atquc fublevanda pauperum 
inopia confiimpfit : ctquc mcceflTt 

XXIX. ZstboTW Monachu* 
item Stylita : qui anno Graxorunj 
ioSa Edefla ejeftus fuit. 

XXX. Eliss 2Ucharia: fucceffic 
eodem anno: de quo hart Dionyfms. 

- . Q»\^ja le^3\ foot hot /» <h> ^ a—Sis . o)*L-^->I 

* * * 

tjaBrt o$*^\ v*^ifi 
is ^s~n<»u* )&£& *>^ 

^wfffl 1080. Zacboriai Eplfioput 
Edtfh extejfit x cat Elias ex Monafte- 
rio C&ft&mmtnpfubfiksttutfuit t vir 
ttudslh , ffljiiighisjiii , qahjiu Drum 
eb ocrdoi ntqusqusm kaPtnt . Es Ji- 
quldcm Epifiops bdifknt didn't WUi\ 
wm u Edtfttio Effopatu . y?n)n$ 

quum Xystus Episcopus. 419 

quum anemme m urbem udmiflui fe ^uadet Gr*commLatinorumquc 
ftiem , tdarti quepofl cm ordina- altum de fcriptis , q ua f u b ejus no- 
Uonem jubjcquuta [tint famorajkn- mine circumfcruntur , fitenmim . 
S P ^ l Tr e d ™T H! ' Al ? ue ha Idcni Reaaudotius tom.cit. nac. 1 42. 
SE^'^' Ha " ^^yrt'LiturgUIoquensiexi/iimM, 

faubiiisfenttttliaTquafdamexp/e^ 
dtpigraphii trariflulifle in aUt'ctanea ctenusDionylius. 

Caput XXXI. 
Xjyfoj Epifcopus , y&ff, exqaibtti ummodai aliquot jitir 
errmbut animadvtrtertftbi vijfjimt . I. 
to Verofimilius puto , nullum efle iri 
operibus, qua: Xyfti nomen pisfc- 
runt , fuppofujonis vitium ; pra*fcr- 
1? .V S ,5H'? M *' n tJm quum nihil ineisoccurrat.quod 
Ecclefia Epilcopiu hareHm monaphyfitinim fapiat ; fed 
(norocn quippe ur- Syros utpore critic* nondum P cri- 
tos , quar Pub Xyfli nomine Opera 
vidcrunt , ea Romano itli Pontine! 
ofcita ncer adjudtcaflc . 

Attjue hac de caufa eundem Xy- 
ftumarbitroraSobenfi Grams Sui- bis necdum eruerc 

licuit,)c]aruifTevi- 

deiur iicufo qum- 

Niio enim , Palladio , atque benftm in Catalogoivg^i. Joannes P taribusadj Un aumfijiflc inQ.alo 
vero Apameenfis fe ni fecal, Scri- £ , ubi J» fcr f eccnftt £ ver , pEor, dequomoxrermo crir, cjuf- 
dem reflimotiio utitur in Epift. ad 
Leontium Cod, Nitr. X VII fol, j 49, 
Syri , qui vet bona , vel mala fide 
multa Cathoiicorum, Haereticoruni bis: jJ»Ka 


Xyflvs ed'tdit Librum Sermsnttm , 
que Auftorum opera Tub fpcciofis tttmque^qui de AmaruibuiDsum in- 
Grarcorum , & Latinorum l J atrum ftvibhur . Hunc nuiidum uafcti fu- nomiuibus , tefte Evagrio lib. 
cap. 2 1 . texto farculo vendiiare ce- 
perunt , Xyftum quoque noftrum, 
qui Syrus furflTc videtur, m ftylus 
ejufdem dedarat , ex incerta: Sedis 
Epifcopo R&manum Pentifitcm fe- 
cere, non alia ut opinor ratrone , 
quam proprcr nominis fimilftudi- 
nem. Hinc apud Joannem Apameen- 
fem , Sc in Codice noflro Syriaco VI. must Pri'oicm ver6, qui Liber Ser* 
tnonum a Sobenfi appcllatur, habc- 
mus in Codice noluo Syriaco VJ. a 

foJ. 298. fub hoc t itulo . Ji! Ji &%> -A <£:<, )kL^ SeleBi Sermmtt S. Mar Xyjii £pi- 
ftopiRm*. Trcsautcmrum, ii^ue 
valde prolixi , & in complura Apo- 
phthegmau, feu breviilima Capitula 

divifi . Primus incipit : ^ ^ )o&L Bpifiepus Rum* JomV« |fcftW '"/ 
appelJatur : quem etiam titulum 
feliqui Anaphorarum dedripcores 
editff fub ejus nomine Liturga prat- 
figere folent. Et quidem Xylbm 
Epifcopali dignitare fulftfte, colligi- 

iurtumcxEpifcopitJtuIo,quopaf- ,.-, ».., 

fun decorarur , iiim ex eo quod Ana- *?** °** ki * ^^»«^^ » lio>^-ao ^o 
phoram condiderit , qua Coiis Epi- . '^h; j,^'^ „„,£/- 
icopisapud Syros iribuitur, utre- * * *^^ *-ot»*-^ ? 

£l<i obftrvar Renaudotius torn. 2. Deaf ex Dhinsram opervm aqualha- 
Liturg. Orient, pag. % 98. Romanum ti verui efle Dem creditor . Hem ve- 
aurem Pontificcni ncquaquam fuif- rb ex sperumfusrum ptejlahtia , Erf- 
rax II. 

C/iifdem Tfri-